Con­certs i el mu­seu re­no­vat

La Vanguardia (Català) - - VIURE -

El port com­me­mo­ra­rà a par­tir d’aquest mes i fins al no­vem­bre de l’any que ve el 150è ani­ver­sa­ri de la cons­ti­tu­ció de la Jun­ta d’Obres del Port de Tar­ra­go­na, l’an­te­ces­so­ra de l’ac­tu­al Au­to­ri­tat Por­tu­à­ria. Dos con­certs mul­ti­tu­di­na­ris al moll de Cos­ta –un a la tar­da per al pú­blic més fa­mi­li­ar i un al­tre a la nit amb Doc­tor Prats– i un gran ac­te cen­tral (al fe­brer) són al­gu­nes de les ac­ti­vi­tats pre­vis­tes i que ahir va pre­sen­tar el pre­si­dent del port, Jo­sep Ma­ria Cru­set. Les im­mi­nents re­for­ma i po­sa­da al dia del Mu­seu del Port, en què s’in­ver­ti­rà un mi­lió d’eu­ros, i l’am­pli­a­ció del pro­gra­ma d’ac­ti­vi­tats del moll de Cos­ta són al­tres ac­ci­ons pre­vis­tes.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.