La Sín­di­ca qües­ti­o­na el sor­teig de les ter­ras­ses del car­rer Blai

La Vanguardia (Català) - - VIURE - BAR­CE­LO­NA Re­dac­ció

El sor­teig de l’ad­ju­di­ca­ció de les ter­ras­ses del car­rer Blai ha tor­nat a pro­vo­car males­tar en­tre els pro­pi­e­ta­ris de bars i res­tau­rants del po­pu­lar car­rer del Po­ble Sec. Per se­gon any con­se­cu­tiu, al­guns s’han que­dat sen­se po­der pa­rar tau­les al car­rer, a cau­sa d’una or­de­na­ció sin­gu­lar de ter­ras­ses més res­tric­ti­va que en al­tres punts de la ciu­tat.

Els res­tau­ra­dors afec­tats s’han adre­çat a la Sín­di­ca de Greu­ges de Bar­ce­lo­na, que ha obert una ac­tu­a­ció d’ofi­ci per­què con­si­de­ra que hi ha una “falta d’equi­tat en la de­ci­sió”. Com sem­bla lò­gic, en els trams on hi ha més sol·li­ci­tuds tam­bé hi ha més pro­ba­bi­li­tat de que­dar-se sen­se au­to­rit­za­ció. Els afec­tats con­si­de­ren que s’hau­ria d’apli­car al­gun ti­pus de me­su­ra cor­rec­to­ra per fer-ho més just.

La ma­tei­xa Sín­di­ca ja va sol·li­ci­tar l’any pas­sat que es du­gués a ter­me una redis­tri­bu­ció de les tau­les per­què cap lo­cal no es que­dés sen­se ter­ras­ses. En cas de no ser pos­si­ble, va sug­ge­rir Vi­là, s’hau­ri­en de can­vi­ar les con­di­ci­ons en què es fa el sor­teig per ga­ran­tir que a aquests es­ta­bli­ments que s’han que­dat sen­se ter­ras­sa un any no els pu­gui tor­nar a pas­sar el ma­teix en els sor­te­jos suc­ces­sius, de ma­ne­ra que el per­ju­di­ci va­gi sent com­par­tit per tots els lo­cals del car­rer de ma­ne­ra ro­ta­tò­ria.

Fonts de l’Ajun­ta­ment de Bar­ce­lo­na des­car­ten fer cap can­vi en l’ad­ju­di­ca­ció dels vet­lla­dors fe­ta per sor­teig per­què és la for­mu­la es­ta­bler­ta en l’or­de­nan­ça de ter­ras­ses i en l’or­de­na­ció sin­gu­lar dels car­rers Blai i Ble­sa i, per tant, con­si­de­ren que ai­xò im­pe­deix fer-ho de qual­se­vol al­tra ma­ne­ra.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.