Prop d’un 40% dels apar­ta­ments tu­rís­tics ja te­nen so­nò­me­tres

La Vanguardia (Català) - - VIURE - Bar­ce­lo­na

Els so­nò­me­tres que con­tro­len l’ex­cés de so­roll van pel ca­mí de con­ver­tir-se en un com­ple­ment ha­bi­tu­al als apar­ta­ments tu­rís­tics de Bar­ce­lo­na. Ja hi ha 3.594 ha­bi­tat­ges d’ús tu­rís­tic amb lli­cèn­cia que te­nen un sis­te­ma de con­trol dels ex­ces­sos so­nors. Els han ins­tal·lat du­rant els úl­tims tres anys i ja es­tan ope­ra­tius en un 37% dels 9.657 apar­ta­ments que hi ha re­gis­trats a la ca­pi­tal ca­ta­la­na.

D’aques­ta ma­ne­ra, quan el so­roll su­pera els ni­vells per­me­sos sal­ta una alar­ma que avi­sa el pro­pi­e­ta­ri o l’em­pre­sa ges­to­ra de l’ha­bi­tat­ge per­què es po­si en con­tac­te amb els tu­ris­tes i els ad­ver­tei­xi que s’ex­ce­dei­xen. Des d’aquest es­tiu, 900 d’aquests ha­bi­tat­ges van un pas més en­llà i dis­po­sen d’un ser­vei d’“agents noc­turns” que es pre­sen­ten al pis en qües­tió de mi­nuts i de­ma­nen ama­ble­ment als llo­ga­ters que aca­bin la fes­ta o abai­xin el to de la veu per ga­ran­tir el des­cans dels ve­ïns quan to­ca.

Du­rant els me­sos d’es­tiu van fer 1.300 in­ter­ven­ci­ons. Un 86% de les in­ci­dèn­ci­es re­gis­tra­des van ser per so­rolls a ho­res in­tem­pes­ti­ves. Par­lem de con­ver­ses amb un to més alt del comp­te, de mú­si­ca mas­sa al­ta... El 14% res­tant cor­res­pon di­rec­ta­ment a fes­tes noc­tur­nes mun­ta­des als apar­ta­ments tu­rís­tics.

El punt àl­gid va ser el cap de set­ma­na del Só­nar, a mit­jans de ju­li­ol, quan l’equip de se­re­nos de Ro­o­mo­ni­tor va fer prop d’un cen­te­nar d’in­ter­ven­ci­ons en un pa­rell de di­es. En con­junt l’agost va ser el mes amb més in­ci­dèn­ci­es: es van con­cen­trar gai­re­bé la mei­tat de to­tes les aler­tes de l’any.

La ini­ci­a­ti­va dels so­nò­me­tres i els se­re­nos va sor­gir de l’as­so­ci­a­ció d’apar­ta­ments tu­rís­tics de Bar­ce­lo­na (Apar­tur) i l’em­pre­sa Ro­o­mo­ni­tor, i en poc temps s’ha es­tès com la pól­vo­ra dins el sec­tor. Els res­pon­sa­bles dels 3.594 apar­ta­ments –en mans d’unes 600 em­pre­ses i pro­pi­e­ta­ris– amb el sis­te­ma ins­tal·lat van re­bre ahir un nou se­gell de qua­li­tat de­no­mi­nat WeRes­pect, mit­jan­çant el qual s’acre­di­ta que el pis tu­rís­tic en qües­tió con­tro­la les si­tu­a­ci­ons po­ten­ci­al­ment mo­les­tes. “El sec­tor s’ha ado­nat de la im­por­tàn­cia de l’au­to­re­gu­la­ció”, des­ta­ca Nac­ho Suá­rez, co­fun­da­dor de Ro­o­mo­ni­tor. En aquest sen­tit, el pre­si­dent d’Apar­tur, En­ri­que Alcán­ta­ra, ins­ta a “ma­xi­mit­zar l’im­pac­te po­si­tiu i mi­ti­gar els efec­tes ne­ga­tius”. Per ai­xò, a més dels so­nò­me­tres i els vi­gi­lants per­so­nals, el se­gell de qua­li­tat tam­bé com­por­ta al­tres obli­ga­ci­ons, com ara te­nir clara­ment se­nya­lit­zat el tim­bre d’en­tra­da a l’ha­bi­tat­ge als por­ters au­to­mà­tics per evi­tar em­pi­par els ve­ïns més del comp­te.

El mes d’agost va con­cen­trar gai­re­bé la mei­tat d’in­ci­dèn­ci­es re­la­ci­o­na­des amb l’ex­cés de so­roll

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.