Pa­ra­lit­zat el pla de la Ram­ble­ta de Sant Adrià per ter­res con­ta­mi­na­des

La Vanguardia (Català) - - VIURE - Sant Adrià de Be­sòs FEDE CEDÓ

La que ha­via de ser una de les obres es­tre­lla de la le­gis­la­tu­ra de l’al­cal­de Jo­an Ca­llau a Sant Adrià de Be­sòs, la re­mo­de­la­ció del pas­seig de la Ram­ble­ta Jo­an Llan­drich, ha re­but un ajor­na­ment in­es­pe­rat per l’apa­ri­ció de ter­res con­ta­mi­na­des al sub­sol. L’Àrea Me­tro­po­li­ta­na de Bar­ce­lo­na (AMB) i l’Ajun­ta­ment de Sant Adrià van re­bre una in­for­ma­ció de la pla­ta­for­ma Ma­rea Ver­de que els co­mu­ni­ca­va la sos­pi­ta, sor­gi­da de tes­ti­mo­nis de ve­ïns, que fa més de qua­ran­ta anys, du­rant la cons­truc­ció del pas­seig de la Ram­ble­ta, es po­dri­en ha­ver abo­cat ter­res con­ta­mi­na­des.

Da­vant les sos­pi­tes, l’AMB i l’Ajun­ta­ment van con­trac­tar una em­pre­sa es­pe­ci­a­lit­za­da per fer di­ver­sos son­dat­ges que per­me­tes­sin iden­ti­fi­car l’ele­ment con­ta­mi­nant, men­tre s’alen­tia el rit­me de l’obra.

Els pri­mers re­sul­tats de les anà­li­sis han con­fir­mat l’exis­tèn­cia d’una capa es­tre­ta amb una con­cen­tra­ció de me­talls pe­sants –prin­ci­pal­ment plom– per so­bre dels lí­mits fi­xats per la le­gis­la­ció vi­gent en zo­nes ur­ba­nes.

Da­vant el re­sul­tat, els pro­mo­tors van de­ci­dir im­pul­sar un mos­treig més gran i ins­pec­ci­o­nar to­ta la zo­na d’obra. Per ai­xò, s’ha pres la de­ci­sió de pa­ra­lit­zar les obres im­me­di­a­ta­ment. Es trac­ta d’una sus­pen­sió in­de­fi­ni­da amb una du­ra­da que de­pen­drà del pro­to­col a se­guir, se­gons in­di­qui l’Agèn­cia de Re­si­dus de Ca­ta­lu­nya, que de­ter­mi­na­rà el pro­ce­di­ment que s’ha de pro­mou­re, i que pos­si­ble­ment con­sis­ti­rà a ges­ti­o­nar i trac­tar la por­ció de ter­ra con­ta­mi­na­da. L’Ajun­ta­ment, per la se­va part, va tras­lla­dar to­ta la in­for­ma­ció als

Els son­dat­ges de­tec­ten con­cen­tra­ció de me­talls pe­sants, es­pe­ci­al­ment plom, en una de les ca­pes

grups mu­ni­ci­pals i de­ri­va­rà els in­for­mes de què dis­po­sa a la pla­ta­for­ma ve­ï­nal Ma­rea Ver­de i a la co­mis­sió de se­gui­ment de l’obra. De la ma­tei­xa ma­ne­ra, es com­pro­met a in­for­mar pe­ri­ò­di­ca­ment de to­tes les no­ve­tats els pre­si­dents de les co­mu­ni­tats de ve­ïns del pas­seig de la Ram­ble­ta.

El pro­jec­te de re­mo­de­la­ció de la Ram­ble­ta es va pre­sen­tar a la ciu­ta­da­nia el 24 d’oc­tu­bre, i con­sis­teix en la re­for­ma i la mi­llo­ra del pas­seig amb una am­pli­a­ció subs­tan­ci­al de l’es­pai per als vi­a­nants. El nou dis­seny per­met re­cu­pe­rar zo­nes de pas­seig, con­nec­tar amb la ciu­tat i els car­rers trans­ver­sals amb el riu i in­cor­po­rar un car­ril bi­ci ele­vat.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.