ERC i JxCat re­cla­men el tras­llat

La Vanguardia (Català) - - VIURE -

Des­prés de la mort de l’Anak, els grups mu­ni­ci­pals d’ERC i JxCat van re­cla­mar al go­vern mu­ni­ci­pal que pren­gui les me­su­res opor­tu­nes per ac­ce­le­rar el tras­llat dels al­tres tres do­fins del zoo, pen­dent des del man­dat an­te­ri­or. El por­ta­veu re­pu­bli­cà, Jordi Co­ro­nas, va la­men­tar que “no s’ha bus­cat una ubi­ca­ció al­ter­na­ti­va, i no s’ha ar­ri­bat a un acord amb cap san­tu­a­ri ni cap ins­tal·la­ció in­ter­na­ci­o­nal”. Vis­ta la si­tu­a­ció, el seu ho­mò­leg po­sat­con­ver­gent, Jordi Mar­tí, va pre­gun­tar a l’al­cal­des­sa Ada Co­lau “de què ha ser­vit de­cla­rar amb pom­po­si­tat Bar­ce­lo­na ciu­tat lliu­re de ce­ta­cis en cap­ti­ve­ri”.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.