La Guàr­dia Ci­vil de­té a l’ae­ro­port un pas­sat­ger amb 26 qui­los d’an­gu­les vi­ves

La Vanguardia (Català) - - VIURE - Jo­se Po­lo

EL PRAT DE LLO­BRE­GAT La Guàr­dia Ci­vil va de­te­nir el 30 d’oc­tu­bre un pas­sat­ger d’ori­gen malai­si de 32 anys que trans­por­ta­va a l’equi­pat­ge 26 qui­los d’an­gu­les vi­ves en dot­ze bos­ses de plàs­tic amb ai­gua de mar. Els ani­mals eren de l’es­pè­cie pro­te­gi­da An­gui­lla SPP i l’ho­me, amb in­ten­ció d’anar a Mos­cou, va ser ar­res­tat per un pre­sump­te de­lic­te con­tra la flo­ra i la fau­na sil­ves­tre. Les an­gu­les van ser tras­lla­da­des a l’Ins­ti­tut de Ci­èn­ci­es del Mar de Bar­ce­lo­na i l’acu­sat va ser po­sat a dis­po­si­ció ju­di­ci­al. /

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.