De­tin­gut un re­gi­dor del PP per un de­lic­te d’es­ta­fa

La Vanguardia (Català) - - VIURE - Fede Cedó

SANT VICENÇ M. Fran­cesc Gui­llem, re­gi­dor del PP a Sant Vicenç de Mon­talt i al Con­sell Co­mar­cal del Ma­res­me, va ser de­tin­gut ahir al seu do­mi­ci­li du­rant una ope­ra­ció re­la­ci­o­na­da amb un de­lic­te d’es­ta­fa de la divisió de in­ves­ti­ga­ció cri­mi­nal. Els agents van con­fis­car els cot­xes de la fa­mí­lia i un Porsc­he úl­tim mo­del. /

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.