Fes­ta noc­tur­na i de com­pres al pas­seig de Grà­cia

La Vanguardia (Català) - - VIURE - Jo­se Po­lo

BAR­CE­LO­NA L’As­so­ci­a­ció del Pas­seig de Grà­cia or­ga­nit­za­rà el pro­per 19 de desem­bre un es­de­ve­ni­ment per do­nar la ben­vin­gu­da al Na­dal. La Nit del Pas­seig de Grà­cia com­bi­na­rà com­pres, mú­si­ca, gas­tro­no­mia i cul­tu­ra amb cinc es­ce­na­ris ubi­cats al llarg del pas­seig. Les bo­ti­gues obri­ran fins a les dot­ze. /

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.