Una en­ti­tat benè­fi­ca rep deu to­nes d’ali­ments grà­ci­es a una ope­ra­ció an­ti­dro­ga

La Vanguardia (Català) - - VIURE - Ra­mon Fran­càs

VILAFRANCA DEL PENEDÈS Una ope­ra­ció an­ti­dro­ga ha per­mès lliu­rar a l’en­ti­tat benè­fi­ca As­so­ci­a­ció Res­sò de Vilafranca del Penedès deu to­nes d’ali­ments con­ge­lats. En­tre la càr­re­ga que era trans­por­ta­da en un ca­mió con­ge­la­dor s’ama­ga­ven 82,8 qui­los de ma­ri­hu­a­na, amb un preu al mer­cat il·le­gal d’uns 420.000 eu­ros. El con­duc­tor, un ser­bi de 43 anys, va ser de­tin­gut a l’AP-7, a Sant Sa­dur­ní d’Ano­ia, des­prés que els Mos­sos s’as­sa­ben­tes­sin que el ca­mi­o­ner vo­lia pas­sar la fron­te­ra amb el ta­cò­graf ma­ni­pu­lat. /

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.