De­nún­cia d’obres il·le­gals a l’edi­fi­ci ru­ï­nós de la Sa­lut

Ve­ïns de l’im­mo­ble as­se­gu­ren que van avi­sar a l’oc­tu­bre la Guàr­dia Ur­ba­na d’una ac­tu­a­ció a la pa­ret mes­tra de la plan­ta bai­xa

La Vanguardia (Català) - - VIURE - FEDE CEDÓ Ba­da­lo­na

En­fron­ta­ment po­lí­tic en­tre l’al­cal­de de Ba­da­lo­na, Álex Pas­tor (PSC), i el por­ta­veu del PP, Xa­vi­er Gar­cía Al­bi­ol, ar­ran de la in­for­ma­ció que va di­fon­dre un veí de l’im­mo­ble en de­mo­li­ció, el 16 del pas­sat­ge de la Tor­re del bar­ri de la Sa­lut. L’in­qui­lí del pri­mer se­go­na el 4 d’oc­tu­bre va avi­sar la Guàr­dia Ur­ba­na de Ba­da­lo­na per unes obres de cons­truc­ció d’una por­ta, una fi­nes­tra i unes ca­na­lit­za­ci­ons que van fo­ra­dar la pa­ret mes­tra de l’edi­fi­ci. A par­tir d’aquell mo­ment, ex­pli­quen els ma­tei­xos ve­ïns, van co­men­çar els mo­vi­ments de ter­ra i les es­quer­des.

El lí­der del PP es va fer res­sò de la in­for­ma­ció ve­ï­nal i va acu­sar l’al­cal­de so­ci­a­lis­ta d’ha­ver in­ten­tat ama­gar les cau­ses de l’en­der­ro­ca­ment de l’edi­fi­ci, sem­pre apun­tant a la falta de res­pon­sa­bi­li­tat dels ve­ïns per ha­ver fet cas omís dels re­que­ri­ments mu­ni­ci­pals. Tot i ai­xò, un in­for­me del De­par­ta­ment d’Ur­ba­nis­me del 25 de ge­ner de­ta­lla que “no hi ha de­fi­ci­èn­ci­es im­por­tants” a l’edi­fi­ci des de l’úl­ti­ma ins­pec­ció del 2017 .

Al­bi­ol as­se­gu­ra que als afec­tats tam­bé se’ls va ig­no­rar quan van con­tac­tar amb el co­or­di­na­dor del dis­tric­te i la re­gi­do­ra, Ele­na Boya, “que van ama­gar la in­for­ma­ció i no la van tras­lla­dar a l’opi­nió pú­bli­ca”. Per ai­xò, el re­gi­dor po­pu­lar exi­geix la pa­ra­lit­za­ció im­me­di­a­ta de la de­mo­li­ció i “dei­xar de cul­par els ve­ïns” de l’en­fon­sa­ment, cau­sat, va dir, per “ne­gli­gèn­cia del go­vern”.

Pas­tor, per la se­va part, va ar­re­me­tre con­tra Al­bi­ol, a qui va acu­sar de men­tir i apro­fi­tar-se “de les tra­gè­di­es” i va in­for­mar que les obres al baix de l’edi­fi­ci no te­nen re­la­ció amb les es­quer­des, ja que “les bi­gues es­ta­ven en per­fec­te es­tat” i el pro­ble­ma va co­men­çar per una al­tra ban­da.

EP

Les gru­es con­ti­nu­en amb la de­mo­li­ció de l’edi­fi­ci si­nis­trat

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.