L’ami­ga ín­ti­ma de Whit­ney Hous­ton

La Vanguardia (Català) - - VIURE -

La mi­llor ami­ga de Whit­ney Hous­ton, Robyn Craw­ford, ha con­fes­sat en un lli­bre que to­tes du­es van man­te­nir una re­la­ció sen­ti­men­tal la part ín­ti­ma de la qual va aca­bar quan la can­tant va co­men­çar a te­nir èxit. Se­gons la revista Pe­o­ple, que pu­bli­ca un frag­ment de l’obra de Craw­ford, ti­tu­la­da A song for you: My li­fe with Whit­ney Hous­ton (Una can­çó per a tu: la me­va vi­da amb Whit­ney Hous­ton), l’ar­tis­ta va po­sar fi a l’as­pec­te se­xu­al de la re­la­ció per evi­tar que si sor­tia a la llum per­ju­di­qués la se­va car­re­ra. Craw­ford va conèi­xer Hous­ton quan la can­tant te­nia 17 anys i ella 19 i to­tes du­es tre­ba­lla­ven de con­se­lle­res en un cam­pa­ment d’es­tiu a l’es­tat de No­va Jer­sey. Des d’aquell mo­ment, les du­es do­nes es van fer in­se­pa­ra­bles i van com­par­tir du­rant anys una amis­tat tan pro­pe­ra que va ser ob­jec­te de ru­mors, en­ca­ra que Hous­ton sem­pre els va ne­gar.

Frag­ment de la por­ta­da del lli­bre

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.