Ser­rat re­ve­la que Sa­bi­na es ca­sa­rà amb la pa­re­lla

La Vanguardia (Català) - - VIURE -

Jo­an Ma­nu­el Ser­rat ha re­ve­lat que el seu col·le­ga Jo­a­quín Sa­bi­na, amb qui es­tà de gi­ra per l’Ar­gen­ti­na, ha de­ma­nat ma­tri­mo­ni a la se­va nò­via, Ji­me­na Co­ro­na­do, amb qui ha con­vis­cut més de 20 anys. Co­ro­na­do, de na­ci­o­na­li­tat peru­a­na, va conèi­xer el can­tant el 1998 quan exer­cia de fo­tò­gra­fa a Li­ma. Sa­bi­na, de 70 anys, té du­es fi­lles ja adul­tes, Car­me­la i Ro­cío, fruit de la se­va re­la­ció amb Isa­bel Oli­art. Co­ro­na­do va re­bre la pe­ti­ció de ma­tri­mo­ni amb mo­tiu del seu 50è ani­ver­sa­ri.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.