DeGe­ne­res i Bu­llock de­nun­ci­en pu­bli­ci­tat fal­sa

La Vanguardia (Català) - - VIURE -

Ellen DeGe­ne­res i San­dra Bu­llock han pre­sen­tat una de­man­da con­jun­ta con­tra més de 100 em­pre­ses de pro­duc­tes de sa­lut i cos­mè­ti­ca que uti­lit­zen la se­va imat­ge sen­se con­sen­ti­ment en pu­bli­ci­tat fal­sa. La de­nún­cia, pre­sen­ta­da al Tri­bu­nal Su­pe­ri­or de Los An­ge­les (EUA), in­clou exem­ples d’anun­cis de cre­mes fa­ci­als o al­tres ar­ti­cles que as­se­gu­ren que els uti­lit­zen l’ac­triu i la pre­sen­ta­do­ra, amb co­men­ta­ris in­ven­tats en els quals apa­rent­ment re­co­ma­nen la se­va com­pra.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.