El de­but ca­ta­là d’Eli­o­nor a l’‘¡Hola!’

La Vanguardia (Català) - - VIURE -

La prin­ce­sa Eli­o­nor pro­ta­go­nit­za la por­ta­da de la revista ¡Hola! en el seu ca­tor­zè ani­ver­sa­ri i en el seu pri­mer vi­at­ge ofi­ci­al a Ca­ta­lu­nya, on va de­bu­tar als pre­mis Prin­ce­sa de Gi­ro­na. La revista, que es ven de­mà amb La Vanguardia al preu de 2,70 eu­ros, tam­bé re­cull Sara Car­bo­ne­ro, que ha aca­bat el trac­ta­ment de qui­mi­o­te­rà­pia; Ma­nu­el Dí­az el Cor­do­bés, que vi­si­ta per pri­me­ra ve­ga­da la se­va fi­lla a Pa­rís, i una entrevista a Caye­ta­no Mar­tí­nez de Iru­jo, en­tre al­tres re­por­tat­ges.

¡HOLA!

La por­ta­da de la revista

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.