La pel·lí­cu­la ‘Or­lan­do’ ins­pi­ra­rà la ga­la Met 2020

L’ex­po­si­ció es­ta­rà de­di­ca­da a la his­tò­ria de la mo­da

La Vanguardia (Català) - - VIURE - SAN­DRA ARBAT Bar­ce­lo­na

Si l’any pas­sat la te­mà­ti­ca Camp: no­tes on fas­hi­on es va tra­duir en l’in­tèr­pret Ja­red Le­to, amb una rè­pli­ca del seu cap so­ta el braç, pas­se­jant-se pel Met, o en l’ar­tis­ta Lady Ga­ga fent un strip­te­a­se per les es­ca­les, la mos­tra d’aques­ta edi­ció gi­ra­rà en­torn d’un con­cep­te més tra­di­ci­o­nal i con­ser­va­dor: la mo­da vis­ta a tra­vés del temps.

So­ta el nom About ti­me: fas­hi­on and du­ra­ti­on (So­bre el temps: mo­da i du­ra­da), el Me­tro­po­li­tan Mu­se­um de No­va York ex­hi­bi­rà, la pri­ma­ve­ra que ve, un se­gle i mig d’his­tò­ria de la mo­da ex­tre­ta di­rec­ta­ment dels seus ar­xius pri­vats. Una ex­po­si­ció que co­men­ça­rà, com sem­pre, el pri­mer di­lluns de maig amb la fa­mo­sa ga­la Met i que obri­rà les por­tes al pú­blic el dia 7 del ma­teix mes.

L’or­ga­nit­za­ció ha con­fir­mat el di­rec­tor cre­a­tiu de Lo­uis Vuit­ton, Ni­co­las Ghes­quiè­re, el com­po­si­tor Lin Ma­nu­el Mi­ran­da i les ac­trius Meryl Stre­ep i Em­ma Sto­nes com a am­fi­tri­ons de l’ex­clu­si­va ce­ri­mò­nia or­ga­nit­za­da per Anna Win­tour.

Andrew Bol­ton, co­mis­sa­ri de l’ex­po­si­ció, ha ex­pli­cat a l’edi­ció dels Es­tats Units de Vo­gue que va tro­bar la ins­pi­ra­ció de la te­mà­ti­ca en la pel·lí­cu­la del 1992 Or­lan­do, pro­ta­go­nit­za­da per Til­da Swin­ton, una cin­ta ba­sa­da en la no­vel·la ho­mò­ni­ma de Vir­gi­nia Wo­olf: un al·le­gat fe­mi­nis­ta amb una po­sa­da en es­ce­na bar­ro­ca i molt sug­ge­ri­do­ra que li va va­ler el pre­mi Baf­ta al mi­llor ma­qui­llat­ge i per­ru­que­ria i una no­mi­na­ció a mi­llor dis­seny de ves­tu­a­ri.

De fet, Bol­ton ex­pli­ca que la idea se li va acu­dir ar­ran d’una se­qüèn­cia de la pel·lí­cu­la. “Hi ha una es­ce­na me­ra­ve­llo­sa en què Til­da Swin­ton s’en­din­sa en un la­be­rint amb un ves­tit a la fran­ce­sa del se­gle XVIII, i, quan el tra­ves­sa, la se­va ro­ba evo­lu­ci­o­na a un ves­tit de mit­jans del se­gle XIX i re­a­pa­reix a l’An­gla­ter­ra del 1850. D’allà va sor­gir aques­ta idea”.

Vir­gi­nia Wo­olf se­rà la nar­ra­do­ra de l’ex­po­si­ció, a par­tir de di­fe­rents ci­tes de les se­ves tres no­vel·les vin­cu­la­des amb el temps: Or­lan­do, La se­nyo­ra Da­lloway i Al far. Aques­tes s’in­ter­ca­la­ran

Meryl Stre­ep, Em­ma Sto­ne i el cre­a­tiu de Lo­uis Vuit­ton, Ni­co­las Ghes­quiè­re, se­ran els grans am­fi­tri­ons

en­tre els dis­senys se­lec­ci­o­nats per l’or­ga­nit­za­ció com a fil con­duc­tor. L’ob­jec­tiu d’aques­ta edi­ció és com­pa­rar ves­tits de di­fe­rents èpo­ques per de­mos­trar al pú­blic la im­por­tàn­cia de la mo­da per ex­pres­sar el pas del temps, a més de con­tra­po­sar ves­tits de dis­se­nya­dors que van ser ri­vals, dels quals un va pas­sar a la his­tò­ria i l’al­tre no. De fet, La­ger­feld ja ho va ex­pli­car en una entrevista que s’en­se­nya al seu me­mo­ri­al: “La ro­ba és el pri­mer que et pas­sa pel cap quan par­les so­bre una era: quan pen­ses en el se­gle XVIII t’ima­gi­nes ves­tits amb fal­di­lla mi­ri­nyac, abans que al­gun con­cep­te d’ar­qui­tec­tu­ra o qual­se­vol al­tra co­sa”.

IMDB

Fo­to­gra­ma de la pel·lí­cu­la Or­lan­do (1992), pro­ta­go­nit­za­da per Til­da Swin­ton

ROLLINS-AA15 / AFF-USA.COM / GTRES

Meryl Stre­ep con­dui­rà la vet­lla­da

JAMIE MCCARTHY / AFP

Anna Win­tour, cap de Vo­gue USA

GTRES

Em­ma Sto­ne, am­fi­tri­o­na de la ga­la

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.