ELS MOTS ENCREUATS

La Vanguardia (Català) - - VIURE - Mà­rius Ser­ra

HORITZONTA­LS 1 Pas­se­jant les cri­a­tu­res amb els més me­nuts del circ. Gu­ar­nit. 2 Ibè­ria sen­se fi­ords ma­ris­cai­res. Ro­se­guem amb ca­ra de Mickey Mou­se. El teu gen­dre, en al­gun mo­ment, la va tro­bar atrac­ti­va. 3 Re­la­tiu al vas san­gui­ni més im­por­tant de tots els que te­nim. Camp plan­tat de sè­gol, se­gons on. 4 Ar­bust que no re­met als tri­om­fa­dors, però gai­re­bé. La vi­si­ta el tu­ris­ta i l’evi­ta l’em­pre­sa­ri. 5 Sol pre­ce­dir to­tes les con­di­ci­ons. La pe­nín­su­la de la bo­ta. Re­to­pi sen­se vo­ca­lit­zar. 6 As­trà­gal.

Pot ser d’una ma­re­de­déu o di­vi­dir­se en pí­xels. Io­de. 7 En­ce­ne­dor de focs de camp. Cap­da­van­ter. Sud-est, i prou que ho conec. 8 Io­de. In­cli­nat. Un dels ve­hi­cles vo­la­dors que Ver­ne va fer ser­vir per es­criu­re la vol­ta al món en vui­tan­ta di­es. 9 So­bi­rà per­sa. No el dei­xeu avan­çar. Sent una por no­ta­ble. 10 Es re­for­ça en tots els grups hu­mans quan ar­ri­ba la pri­ma­ve­ra. Al­ter­na­ti­va del co­co a les pal­me­res. Ho su­meu tot lle­vat de les du­es uni­tats. 11 Uni­ver­si­tat ober­ta de Ve­nè­cia. Pa­gui pels seus pe­cats men­tre es­col­ta ‘Penny La­ne’ dels Be­at­les. Ala­bis. 12 Aga­far el gos el bes­ti­ar fu­gis­ser de la ca­ça. L’es­til na­ta­to­ri més ve­loç. To­na mè­tri­ca.

13 Li­li­à­cia bul­bo­sa. Ai­xí ai­xí, ni bé ni mala­ment. 14 Pe­ça de fus­ta per­què no pe­ti la por­ta. Ad­vo­cats.

VERTICALS 1 Co­va­dors. Tret de l’ai­gua l’art que hi ha­via llan­çat el pes­ca­dor.

2 Anul·lats en tots els seus efec­tes. Dei­xa anar el que li sem­bla. 3 Peix que tam­bé es diu an­fós. Punt di­rec­te en el joc del te­nis. Aquests te­nen for­ma d’ou. 4 Ni­tro­gen. Bar­ri­nar. Pa­ga­ment. 5 Ària de pro­por­ci­ons re­du­ï­des que ha for­mat part de l’òpe­ra lleu­ge­ra i de la can­ta­ta. El cor de l’ac­ta. Tre­pit­jo fort amb els peus.

6 Con­qui­lla de car­gol ma­rí. Fa­bri­cants d’alu­da. 7 Tot ter­reny. Es­bor­ra­ran. En Ca­po­ne. 8 Ama. Mo­ral. Escaire. 9 El do­mes en ab­sèn­cia de l’os. Si­gui ne­ces­sa­ri. Mar­xes lluny del mas. 10 Res no és. Vo­ra su­pe­ri­or d’una ve­la qua­dra o d’una au­ri­ca. Ala­bat. 11 S’es­ti­ra. Go­la­fre com ell sol. Po­sar-se de vint-i-un bo­tó.

12 Ho ne­te­ja­ré tot fins a dei­xar-ho net com una pa­te­na. Apli­co els meus lla­vis so­bre els teus. So­bi­rà per­sa.

13 En­da­vant les at­xes. El punt més alt d’una co­sa. 14 Trac­ta­ments con­junts. Que ma­ni­fes­ta con­tra­ri­e­tat, pro­ba­ble­ment per­què ha per­dut a les car­tes.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.