ASTROLOGIA

La Vanguardia (Català) - - VIURE - Gu­io­mar Egui­llor egui­[email protected]­io­mar.com

Àri­es 20 de març al 19 d’abril

La re­es­truc­tu­ra­ció de la vos­tra pro­jec­ció pro­fes­si­o­nal ten­deix a be­ne­fi­ci­ar eco­nò­mi­ca­ment una col·la­bo­ra­ció. Afir­meu les vos­tres pro­pos­tes.

Tau­re 20 d’abril al 20 de maig

Si­tu­a­ció pro­pí­cia per a de­ter­mi­na­ci­ons que afec­tin les vos­tres re­la­ci­ons, si­gui en be­ne­fi­ci de la vi­da con­ju­gal o d’una col·la­bo­ra­ció.

Bes­sons 21 de maig al 20 de juny

La vos­tra po­si­ció en l’àm­bit la­bo­ral pot veu­re’s re­for­ça­da grà­ci­es a una ope­ra­ció eco­nò­mi­ca en col·la­bo­ra­ció, mal­grat que és di­fí­cil.

Cranc 21 de juny al 21 de ju­li­ol

Tot i que la si­tu­a­ció és pro­ble­mà­ti­ca per a les vos­tres re­la­ci­ons, po­dreu comp­tar amb l’aju­da de la pa­re­lla en be­ne­fi­ci d’un és­ser es­ti­mat.

Lleó 22 de ju­li­ol al 22 d’agost

Mo­ment pro­pi­ci per de­fen­sar els vos­tres in­teres­sos i po­si­ci­ons en el nu­cli fa­mi­li­ar. De fet, ara dis­po­sa­reu de su­port per fer-ho.

Ver­ge 23 d’agost al 22 de se­tem­bre

Si­tu­a­ció pro­pí­cia per pren­dre de­ter­mi­na­ci­ons en be­ne­fi­ci de la vos­tra ac­ti­vi­tat. De fet, gau­di­reu de l’aju­da d’un és­ser es­ti­mat.

Ba­lan­ça 23 de se­tem­bre al 22 d’oc­tu­bre

Po­dreu de­fen­sar ara els vos­tres in­teres­sos eco­nò­mics res­pec­te a un pro­ble­mà­tic te­ma fa­mi­li­ar o re­la­ci­o­nat amb béns im­mo­bles.

Es­cor­pió 23 d’oc­tu­bre al 21 de no­vem­bre

El Sol a Es­cor­pió, fa­vo­ra­ble amb Sa­turn, acon­se­lla que pren­gueu de­ter­mi­na­ci­ons fer­mes, tot i que se­re­nes, en be­ne­fi­ci per­so­nal.

Sa­gi­ta­ri 22 de no­vem­bre al 20 de desem­bre

Vi­gi­leu amb re­cur­sos eco­nò­mics per abor­dar al­gu­nes di­fi­cul­tats. Pro­cu­reu su­perar la vos­tra ten­dèn­cia ac­tu­al a un baix to ener­gè­tic.

Ca­pri­corn 21 de desem­bre al 19 de ge­ner

Sa­turn a Ca­pri­corn, fa­vo­ra­ble amb el Sol, us per­met pren­dre de­ter­mi­na­ci­ons per a la re­a­lit­za­ció i èxits d’una qües­tió desit­ja­da.

Aqua­ri 20 de ge­ner al 17 de fe­brer

Set­ma­nes d’una po­si­ció fa­vo­ra­ble en el camp pro­fes­si­o­nal, co­sa que us per­met afir­mar les vos­tres ac­ti­tuds. A més, dis­po­seu de su­port.

Pei­xos 18 de fe­brer al 19 de març

La vos­tra clare­dat ac­tu­al us per­met en­fo­car en­cer­ta­da­ment un pro­jec­te que, tot i que és im­por­tant, és de di­fí­cil i len­ta con­se­cu­ció.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.