‘Los mu­ros que se­pa­ran el mun­do’, un re­cor­re­gut per bar­re­res que di­vi­dei­xen

El mur de Ber­lín obre de­mà aques­ta no­va sè­rie do­cu­men­tal que es­tre­na #0

La Vanguardia (Català) - - VIURE - Re­dac­ció

Coin­ci­dint amb l’ani­ver­sa­ri de la cai­gu­da del mur de Ber­lín, de què aquest 9 de no­vem­bre es com­plei­xen 30 anys, el ca­nal #0 de Mo­vis­tar+ es­tre­na de­mà a les 19 ho­res la sè­rie do­cu­men­tal Los mu­ros que se­pa­ran el mun­do, que du­rant sis epi­so­dis par­la­rà del tri­omf de l’es­pe­rit hu­mà, d’es­pe­ran­ça i d’uni­tat da­vant la divisió que pro­vo­quen aques­tes cons­truc­ci­ons.

Al llarg de la his­tò­ria, la hu­ma­ni­tat ha cons­tru­ït nom­bro­sos murs per se­pa­rar ter­ri­to­ris, es­ta­blir fron­te­res o fre­nar in­va­si­ons, però tam­bé han ser­vit per se­pa­rar la gent. Los mu­ros que se­pa­ran el mun­do vi­si­ta els murs més icò­nics del món i do­na a conèi­xer les per­so­nes que vi­uen so­ta les om­bres d’aques­tes cons­truc­ci­ons.

Des de les ru­ï­nes d’an­ti­gues mu­ra­lles fins a les bar­re­res de ci­ment que es cons­tru­ei­xen ara, ca­da epi­so­di d’aques­ta sè­rie do­cu­men­tal des­co­breix les his­tò­ri­es per­so­nals que hi ha re­re els murs, per què van ser cons­tru­ïts i què pas­sa quan ca­uen.

La no­va sè­rie s’es­tre­na de­mà amb l’epi­so­di que com­me­mo­ra l’ani­ver­sa­ri de la cai­gu­da del mur de Ber­lín. El 9 de no­vem­bre del 1989 el món va con­tem­plar la cai­gu­da d’aquell mur, que su­po­sa­va el fi­nal de la guer­ra fre­da. Amb aquest ac­te, els ciu­ta­dans ale­manys van aca­bar amb una se­pa­ra­ció im­po­sa­da pel go­vern de l’RDA. El 12 d’agost del 1961, de la nit al dia, Ber­lín ha­via que­dat di­vi­dit: es van es­ten­dre fi­lats i es van blo­que­jar les lí­ni­es te­le­fò­ni­ques i de fer­ro­car­ril. La ciu­tat va que­dar par­ti­da en du­es, i du­rant dè­ca­des amics i fa­mi­li­ars van es­tar se­pa­rats.

A tra­vés de tes­ti­mo­nis en pri­me­ra per­so­na i amb imat­ges d’arxiu, aquest epi­so­di des­gra­na com era la vi­da en aques­ta ciu­tat on mol­ta gent va per­dre la vi­da in­ten­tant es­ca­par-se cap a la lli­ber­tat. El capí­tol tam­bé re­fle­xi­o­na so­bre els rep­tes a què s’en­fron­ta avui dia la ca­pi­tal, tren­ta anys des­prés de la reu­ni­fi­ca­ció, amb al­gu­nes fe­ri­des del pas­sat que en­ca­ra no han aca­bat de ci­ca­trit­zar.

Els epi­so­dis se­güents de la sè­rie do­cu­men­tal vi­at­ja­ran a Mè­xic, Is­ra­el, Pa­les­ti­na, Co­rea, Ir­lan­da del Nord i Xi­pre per mos­trar al­gu­nes d’aques­tes cons­truc­ci­ons o el que en que­da.

MO­VIS­TAR+

Part del Mur en­ca­ra es con­ser­va a l’East Si­de Ga­llery

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.