TVE re­cor­da l’efe­mè­ri­de a ‘La noc­he temá­ti­ca’

La Vanguardia (Català) - - VIURE -

RTVE re­cor­da de­mà la his­tò­ri­ca efe­mè­ri­de amb dos do­cu­men­tals a La noc­he temá­ti­ca: Ber­na­uer Stras­se, una ca­lle di­vi­di­da i Car­tas sin fir­ma. La pri­me­ra pro­duc­ció s’en­din­sa en l’icò­nic car­rer Ber­na­uer, en què la vo­re­ra i la cal­ça­da van que­dar al sec­tor fran­cès i els edi­fi­cis van que­dar al sec­tor so­vi­è­tic. És on es van fer les fo­to­gra­fi­es de per­so­nes sal­tant per les fi­nes­tres i on es van ex­ca­var tú­nels. El se­gon do­cu­men­tal s’acos­ta al pro­gra­ma de rà­dio de la BBC en què du­rant la guer­ra fre­da es lle­gi­en les car­tes en­vi­a­des des de l’Ale­ma­nya de l’Est, una via d’es­ca­pa­ment per a qui pa­tia la re­pres­sió. A més a més, avui His­to­ria de nu­es­tro ci­ne de­di­ca el seu col·lo­qui a par­lar de com el ci­ne­ma es­pa­nyol ha re­flec­tit aquests es­de­ve­ni­ments al llarg de la his­tò­ria, i eme­trà du­es pel·lí­cu­les: Des­pu­és del su­eño (Ma­rio Ca­mus, 1992) i Rap­so­dia de san­gre (An­to­nio Isa­siI­sas­men­di, 1958).

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.