Ma­drid acull la ci­me­ra de l’ONU en­tre crí­ti­ques per la se­va in­ac­ció cli­mà­ti­ca

L’ab­sèn­cia d’am­bi­ció res­ta cre­den­ci­als al Con­sis­to­ri de ca­ra a la con­fe­rèn­cia

La Vanguardia (Català) - - TENDÈNCIES - Bar­ce­lo­na

Ma­drid aco­lli­rà en­tre els di­es 2 i 13 de desem­bre la con­fe­rèn­cia nú­me­ro 25 del Con­ve­ni de Can­vi Cli­mà­tic de l’ONU. L’es­de­ve­ni­ment ha es­tat molt ben re­but per­què pot do­nar pro­jec­ció in­ter­na­ci­o­nal a la ca­pi­tal es­pa­nyo­la. Tam­bé coin­ci­deix que Ma­drid es­tà pre­pa­ra­da i capa­ci­ta­da per or­ga­nit­zar un es­de­ve­ni­ment d’aques­ta mag­ni­tud, que reu­ni­rà més de 20.000 per­so­nes. Tot i ai­xò, la gran pa­ra­do­xa és que l’ac­tu­al go­vern lo­cal de Ma­drid ha re­but nom­bro­ses crí­ti­ques per la se­va in­ac­ció en ma­tè­ria de po­lí­ti­ca cli­mà­ti­ca, l’eix dels de­bats d’aques­ta ci­me­ra de l’ONU. No és aques­ta pre­ci­sa­ment la ban­de­ra pre­fe­ri­da del PP.

Mol­tes de les ciu­tats que han aco­llit les an­te­ri­ors con­fe­rèn­ci­es del cli­ma de l’ONU han apro­fi­tat l’opor­tu­ni­tat per mos­trar al món la se­va im­pli­ca­ció en la llui­ta con­tra el can­vi cli­mà­tic. L’exem­ple més clar va ser Co­pen­ha­guen, que es va con­ver­tir en un apa­ra­dor de les ini­ci­a­ti­ves de desen­vo­lu­pa­ment per­du­ra­ble.

Ma­drid té un po­tent i ric tei­xit so­ci­al que ali­men­ta el mo­vi­ment de la jus­tí­cia cli­mà­ti­ca. Però el go­vern de l’Ajun­ta­ment de Ma­drid, en can­vi, no s’ha ca­rac­te­rit­zat pels seus plans per re­duir les emis­si­ons de ga­sos d’efec­te hi­ver­na­cle.

Al con­tra­ri. El seu in­tent de cor­re­gir la zo­na de bai­xes emis­si­ons de Ma­drid Cen­tral li va va­ler nom­bro­ses crí­ti­ques i va es­pe­ro­nar la de­nún­cia de la Co­mis­sió Eu­ro­pea con­tra Es­pa­nya da­vant el Tri­bu­nal de Jus­tí­cia Eu­ro­pea de Lu­xem­burg per ha­ver in­frin­git la di­rec­ti­va de qua­li­tat d’ai­re. El go­vern po­pu­lar en aques­ta co­mu­ni­tat ha es­tat acu­sat de falta de fer­me­sa en l’apos­ta pel trans­port pú­blic i de te­nir pre­di­lec­ció pels ei­xos vi­a­ris que fo­men­ten el cot­xe pri­vat (tú­nels, ra­di­als, grans in­fra­es­truc­tu­res...), en lloc de des­car­bo­nit­zar la mo­bi­li­tat.

El pri­mer anun­ci que va fer l’al­cal­de de Ma­drid, Jo­sé Luis Mar­tí­nez-Al­mei­da, quan va ar­ri­bar a l’al­cal­dia va ser in­ten­tar fer mar­xa en­re­re en al­gu­nes me­su­res del Pla A Con­tra la Con­ta­mi­na­ció i el Can­vi Cli­mà­tic po­sa­des en mar­xa per la se­va pre­de­ces­so­ra, Ma­nu­e­la Car­me­na. Aquest pla in­clo­ïa una zo­na de bai­xes emis­si­ons (Ma­drid Cen­tral) on no­més po­den cir­cu­lar lliu­re­ment els re­si­dents i els con­duc­tors de ve­hi­cles amb eti­que­ta Ze­ro Emis­si­ons i Eco. El nou con­sis­to­ri (PP i Cs) va in­ten­tar es­qui­var aques­ta me­su­ra amb una mo­ra­tò­ria a les mul­tes als in­frac­tors, i van ser els jut­ges els que van re­but­jar ta­xa­ti­va­ment aques­ta pre­ten­sió.

“Ne­ces­si­tem que les au­to­ri­tats lo­cals si­guin exem­plars pel que fa a l’or­ga­nit­za­ció d’aques­ta con­fe­rèn­cia i que les se­ves po­lí­ti­ques do­nin mos­tres clares de qui­na és la se­va apos­ta res­pec­te a la llui­ta con­tra la con­ta­mi­na­ció i el can­vi cli­mà­tic”, as­se­nya­la Inés Sa­ba­nés, re­gi­do­ra de Més Ma­drid en l’àrea de Trans­ports i Mo­bi­li­tat, im­pul­so­ra de Ma­drid Cen­tral, avui a l’opo­si­ció.

Les en­ti­tats so­ci­als han re­cla­mat al go­vern de Ma­drid que “rec­ti­fi­qui el seu dis­curs i la se­va pràc­ti­ca”, qua­li­fi­ca­da de “re­gres­si­va” per­què, so­ta les in­vo­ca­ci­ons a la lli­ber­tat in­di­vi­du­al, “no s’as­su­meix el com­pro­mís per re­duir el tràn­sit i la re­ta­lla­da d’emis­si­ons en el trans­port”, as­se­nya­la Nú­ria Bláz­quez, co­or­di­na­do­ra de trans­ports d’Eco­lo­gis­tes en Ac­ció. “Per re­duir la con­ta­mi­na­ció i mi­ti­gar l’es­cal­fa­ment hem de dis­mi­nuir el tràn­sit a Ma­drid, però ai­xò no ho ha ac­cep­tat mai el PP”, as­se­nya­la Fran­cis­co Segura, por­ta­veu d’aques­ta en­ti­tat.

El nou go­vern lo­cal va en­se­nyar les se­ves car­tes amb el Pla Ma­drid 360, per do­nar res­pos­ta a l’exi­gèn­cia de la CE per mi­llo­rar la qua­li­tat de l’ai­re, però en aques­ta pro­pos­ta es re­du­eix l’am­bi­ció an­te­ri­or. El nou plan­te­ja­ment no va acom­pa­nyat de la mo­de­lit­za­ció cor­res­po­nent (per sa­ber com i quan s’acos­ta­ran els va­lors de qua­li­tat de l’ai­re als ni­vells exi­gits) i en­ca­ra no s’ha mo­di­fi­cat l’or­de­nan­ça lo­cal de mo­bi­li­tat. Però les in­ten­ci­ons del PP són clares: fa­ci­li­tar l’ac­cés a Ma­drid Cen­tral als ve­hi­cles amb dis­tin­tius C, aba­ra­tir els apar­ca­ments pú­blics i am­pli­ar les pla­ces d’aquest ti­pus d’apar­ca­ments. “Si es per­met que la gent en­tri i sur­ti, i, a més a més, abai­xes el preu d’apar­ca­ment, vas en sen­tit con­tra­ri al de to­tes les ciu­tats del nos­tre en­torn”, diu Sa­ba­nés.

Ma­drid és la ter­ce­ra co­mu­ni­tat au­tò­no­ma amb menys ener­gia re­no­va­ble ins­tal·la­da a Es­pa­nya (amb 153 MW, no­més su­pera­da per les Ba­le­ars i Can­tà­bria) i la se­va pro­duc­ció elèc­tri­ca és tan re­du­ï­da que de­pèn de la ge­ne­ra­da en al­tres co­mu­ni­tats.

L’al­cal­de ma­dri­leny, Mar­tí­nez-Al­mei­da, tot just ar­ri­bar a l’al­cal­dia va in­ten­tar fer mar­xa en­re­re en el Pla A

EMILIA GUTIÉRREZ

Els jut­ges van man­te­nir les res­tric­ci­ons a la zo­na de Ma­drid Cen­tral

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.