“Ele­gi­da no pels seus mè­rits”

La Vanguardia (Català) - - TENDÈNCIES -

En l’úl­ti­ma ci­me­ra de l’ali­an­ça de ciu­tats C40 con­tra el can­vi cli­mà­tic, ce­le­bra­da a co­men­ça­ments d’oc­tu­bre a Co­pen­ha­guen, la vi­ce­al­cal­des­sa de Ma­drid, Be­goña Vi­lla­cís (Ciu­ta­dans), va fir­mar un com­pro­mís per cre­ar en­torns ur­bans de bai­xes emis­si­ons i ai­re més net amb al­tres ciu­tats. Però ai­xò no con­venç l’opo­si­ció. “Aquest do­ble llen­guat­ge crea in­cer­te­sa en­tre la ciu­ta­da­nia. El PP sem­bla que ha re­bai­xat el to li­mí­trof al ne­ga­ci­o­nis­me cli­mà­tic que fe­ia ser­vir. Però con­ti­nua prac­ti­cant un dis­curs con­tra­dic­to­ri; és os­tat­ge de la cam­pa­nya de­ma­gò­gi­ca que van fer ser­vir tant du­rant la ges­tió de Car­me­na com du­rant la cam­pa­nya elec­to­ral”, diu la re­gi­do­ra Sa­ba­nés, que apun­ta a al­tres de­cla­ra­ci­ons d’alts càr­recs au­to­nò­mics . Una fi­gu­ra no ben vis­ta pels di­ri­gents del PP ha es­tat Gre­ta Thun­berg, la jo­ve ac­ti­vis­ta que l’ONU ha uti­lit­zat com a ari­et per exi­gir als pa­ï­sos més am­bi­ció en els plans d’ac­ció cli­mà­ti­ca. “Po­ques per­so­nes han fet més mal a la cau­sa del can­vi cli­mà­tic que els pa­res de Gre­ta Thun­berg”, va afir­mar Caye­ta­na Alvá­rez de To­le­do, por­ta­veu po­pu­lar. “El can­vi cli­mà­tic no ha es­tat una pri­o­ri­tat per al go­vern au­tò­nom del PP. La ma­tei­xa pre­si­den­ta, Es­pe­ran­za Aguir­re, ha uti­lit­zat ar­gu­ments ne­ga­ci­o­nis­tes. Si Ma­drid ha es­tat ele­gi­da seu no ha es­tat ni pels mè­rits de l’Ajun­ta­ment ni de la co­mu­ni­tat”, diu Fran­cis­co Segura.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.