‘Con­ver­sa­ci­ón en La Ca­te­dral’ fa 50 anys

La Vanguardia (Català) - - CULTURA -

“Si ha­gués de sal­var no­més un dels meus lli­bres, se­ria Con­ver­sa­ci­ón en La Ca­te­dral”, afir­ma Ma­rio Var­gas Llo­sa en els cin­quan­ta anys de la pu­bli­ca­ció de la no­vel·la, amb edi­ció com­me­mo­ra­ti­va d’Al­fa­gua­ra. En­tre­vis­tat pel pe­ri­o­dis­ta Ju­an Cruz en el marc del con­grés de l’Asa­le a Se­vi­lla, l’es­crip­tor peruà va glos­sar l’es­forç que li va su­po­sar es­criu­re aquest lli­bre. L’ori­gen va ser la dic­ta­du­ra de Ma­nu­el Odría, “es­pe­ci­al­ment no­ci­va; jo te­nia 12 anys i to­ta la nos­tra ado­les­cèn­cia va pas­sar per un rè­gim dic­ta­to­ri­al molt cor­rup­te i vi­o­lent; hi ha­via es­tu­di­ants pre­sos, per­se­guits i exi­li­ats”. El pre­mi No­bel va co­men­çar a es­criu­re epi­so­dis “sen­se te­nir-ne clara l’es­truc­tu­ra i els per­so­nat­ges” fins que va te­nir la idea de la con­ver­sa. Da­vant mig mi­ler de per­so­nes que ata­pe­ï­en el pa­ti de la Fun­da­ció Ca­ja­sol, va dir que va vo­ler ex­pli­car com una dic­ta­du­ra afec­ta la vi­da pri­va­da de les per­so­nes, els ra­cons més allu­nyats de la vi­da po­lí­ti­ca.

JO­SE MA­NU­EL VI­DAL. / EFE

El pe­ri­o­dis­ta Ju­an Cruz i l’es­crip­tor Ma­rio Var­gas Llo­sa con­ver­sant a Se­vi­lla so­bre l’obra pre­fe­ri­da del pre­mi No­bel

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.