El Cír­cu­lo es que­da sen­se lli­bres

Pla­ne­ta tan­ca l’es­truc­tu­ra co­mer­ci­al d’un mo­del ob­so­let de ven­des a do­mi­ci­li

La Vanguardia (Català) - - CULTURA - JO­SEP PLAYÀ MASET

El Cír­cu­lo de Lec­to­res va néi­xer el 1962 amb la vo­ca­ció de por­tar la lec­tu­ra a to­tes les llars d’Es­pa­nya”. Aques­ta era la de­fi­ni­ció his­tò­ri­ca que fins ahir cons­ta­va al web del Cír­cu­lo, quan l’editorial Pla­ne­ta, la se­va pro­pi­e­tà­ria ac­tu­al, va anun­ci­ar que tan­ca­va la xar­xa co­mer­ci­al per la “in­sos­te­ni­bi­li­tat” del mo­del de ven­da pe­ri­ò­di­ca a do­mi­ci­li a tra­vés de ca­tà­leg.

Els clubs del lli­bre amb fi­na­li­tats co­mer­ci­als van su­po­sar una in­no­va­ció a co­men­ça­ments del se­gle XX als Es­tats Units i més tard a Eu­ro­pa. Eren una ma­ne­ra de por­tar la lec­tu­ra a unes clas­ses mit­ja­nes que, sen­se sor­tir de ca­sa, re­bi­en un ca­tà­leg amb to­tes les no­ve­tats i per una subs­crip­ció anu­al es com­pro­me­ti­en a un nom­bre fix de com­pres. El 1950 el grup Ber­tels­mann co­men­ça­va el ne­go­ci a Ale­ma­nya i de mi­ca en mi­ca el tras­lla­da­va a al­tres pa­ï­sos. El 1962 cre­a­va el Cír­cu­lo de Lec­to­res a Es­pa­nya, im­pul­sat pel seu di­rec­tiu Hans Meinke, que en poc temps va ar­ri­bar als 500.000 so­cis. Des­prés vin­dri­en Fran­ce Loi­sirs, el 1970, i al­tres fran­quí­ci­es a Su­ïs­sa, Bèl­gi­ca, et­cè­te­ra. Ini­ci­al­ment no­més es ve­ni­en lli­bres, però ben avi­at van en­trar en el con­trac­te les pel·lí­cu­les i els dis­cos. Hi ha­via un equi­li­bri en­tre el lli­bre de qua­li­tat i el best-se­ller, es cre­a­ven clubs per fo­men­tar ac­ti­vi­tats cul­tu­rals i el lec­tor s’acos­ta­va a l’es­crip­tor. Tam­bé ar­ri­ba­ria la di­ver­si­fi­ca­ció d’ob­jec­tes a la ven­da fins i tot amb cos­mè­tics, pro­duc­tes pa­ra­far­ma­cèu­tics, ar­ti­cles d’hi­gi­e­ne i la llar, jo­gui­nes i d’al­tres.

Quan el Cír­cu­lo de Lec­to­res va ce­le­brar els 20 anys es xi­fra­va en qua­tre mi­li­ons el nom­bre de lli­bres ve­nuts. A fi­nals dels anys no­ran­ta ar­ri­ba als 1,5 mi­li­ons de so­cis, a qui els 5.000 agents co­mer­ci­als po­di­en ofe­rir una se­lec­ció

El Cír­cu­lo de Lec­to­res, cre­at el 1962 per Ber­tels­mann, va ar­ri­bar a te­nir 1,5 mi­li­ons de cli­ents

de més de 300 tí­tols nous ca­da any. El 1989 es crea el Cer­cle de Lec­tors, que ben avi­at ar­ri­ba als 55.000 so­cis a Ca­ta­lu­nya. El 1994 neix el Cer­cle d’Art, per ven­dre obra grà­fi­ca d’ar­tis­tes plàs­tics, i Tu Cír­cu­lo, pen­sat per als més pe­tits, que tam­bé su­pera els 50.000. Fins i tot es crea una editorial prò­pia per als so­cis: Ga­la­xia Gu­ten­berg.

El 2010 l’editorial Pla­ne­ta ir­rom­pia en aquest mer­cat com­prant el 50% del Cír­cu­lo de Lec­to­res a Ber­tels­mann, i qua­tre anys des­prés acon­se­guia la res­ta de la pro­pi­e­tat. Lla­vors la se­va in­ten­ció ja era en­trar en el món di­gi­tal i con­ti­nu­ar amb la di­ver­si­fi­ca­ció. La cre­a­ció de la pla­ta­for­ma Bo­o­que, que per­me­tia des­car­re­gar lli­bres del nú­vol a l’or­di­na­dor, el mò­bil o la ta­blet, ha­via de ser la gran re­vo­lu­ció. Es te­nia ac­cés a una se­lec­ció de 300 e-bo­oks, re­vis­tes i set ca­nals te­mà­tics. La pu­bli­ci­tat re­cor­da­va que ca­das­cun dels ca­nals te­nia un “hos­te” per guiar els lec­tors, i s’es­men­ta­ven noms com Edu­ard Pun­set, Lo­ren­zo Sil­va o Jau­me Ca­bré. El 2013 sor­gia Nu­bi­co (en ali­an­ça amb Te­le­fó­ni­ca), el que ha­via de ser l’Spo­tify dels lli­bres amb ac­cés a con­tin­guts di­gi­tals, fos­sin lli­bres, pel·lí­cu­les o sè­ri­es. I tam­bé es cre­a­va una editorial di­gi­tal amb el nom d’Ar­ro­ba­bo­oks. Però els e-bo­oks no han cres­cut com s’es­pe­ra­va i el ne­go­ci ha anat en de­cli­vi.

Ahir el Grup Pla­ne­ta va po­sar el punt fi­nal als 57 anys d’his­tò­ria del Cír­cu­lo de Lec­to­res amb un bu­ro­fax di­ri­git als seus agents co­mer­ci­als. “Com vos­tè sap bé, des de fa ja for­ça anys el Cír­cu­lo de Lec­to­res s’ha vist molt afec­tat pel can­vi d’hà­bits en el con­sum dels ciu­ta­dans de­ri­vats de la for­ta im­plan­ta­ció de les no­ves tec­no­lo­gi­es”, re­co­neix la com­pa­nyia. “Mal­grat que hem in­ten­tat re­con­duir aques­ta de­li­ca­da si­tu­a­ció amb di­fe­rents me­su­res, la­men­ta­ble­ment ens ve­iem en la tris­ta obli­ga­ció d’ha­ver de desac­ti­var la xar­xa co­mer­ci­al”, con­ti­nua el bu­ro­fax. Des de la pro­pi­e­tat es diu que es tan­ca la xar­xa co­mer­ci­al però es man­té el club de lec­tors, les col·lec­ci­ons en mar­xa o els lli­bres di­gi­tals. Fal­ta­rà veu­re com es rede­fi­neix el Cír­cu­lo de Lec­to­res, però l’ofi­ci de ve­ne­dor de lli­bres a do­mi­ci­li ja és his­tò­ria.

LV.

Una imat­ge del pas­sat, la del ve­ne­dor de lli­bres que tru­ca a la por­ta del cli­ent

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.