#tuits­de­cul­tu­ra

La Vanguardia (Català) - - CULTURA -

Una gran pe­na por la pér­di­da de Mar­ga­ri­ta Salas. Gran mu­jer y enor­me ci­en­tí­fi­ca.

@LuzCa­salO­fi­ci­al

Luz Ca­sal Can­tant

Li­li­a­na Se­gre es una se­na­do­ra ita­li­a­na. Te­nía 13 años cu­an­do la de­por­ta­ron a Auschwitz. So­bre­vi­vió. Hoy, tras me­ses de ame­na­zas e in­sul­tos, le han asig­na­do una es­col­ta. Po­de­mos de­ba­tir so­bre el uso de la pa­la­bra fas­cis­mo. Pero es­to está pa­san­do. En Ita­lia, Eu­ro­pa, 2019.

@ma­pa­o­ne

Ma­ri­an­ge­la Pa­o­ne Pe­ri­o­dis­ta

El meu fill de gai­re­bé tres anys can­ta les me­ves can­çons no­ves?? EL MEU FILL DE GAI­RE­BÉ TRES ANYS CAN­TA LES ME­VES CAN­ÇONS NO­VES!!!#or­gull­de­ma­ma

@gem­ma­hu­met

Gem­ma Hu­met Can­tant

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.