Ci­èn­cia-fic­ció per aler­tar de l’ego­is­me im­pe­rant

Ivan Mas­sa­gué pro­ta­go­nit­za ‘El hoyo’, gua­nya­do­ra a Sit­ges

La Vanguardia (Català) - - CULTURA - ASTRID MESEGUER

Ci­èn­cia-fic­ció amb un po­tent mis­sat­ge so­ci­al i un gran toc d’aten­ció a l’ego­is­me im­pe­rant. Aquest és el mis­sat­ge que pro­po­sa el re­a­lit­za­dor bil­baí Gal­der Gaz­te­lu-Ur­ru­tia en la se­va in­teres­sant òpe­ra pri­ma, que va ar­ra­sar a l’úl­tim fes­ti­val de Sit­ges amb qua­tre pre­mis, en­tre els quals el de mi­llor pel·lí­cu­la.

El hoyo, que ja va gau­dir d’una bo­na aco­lli­da prè­via als cer­tà­mens de To­ron­to i Aus­tin, s’es­truc­tu­ra dins una es­pè­cie d’edi­fi­ci claus­tro­fò­bic di­vi­dit en di­ver­sos ni­vells a raó de du­es per­so­nes per ni­vell i amb un forat per on ca­da dia pas­sa una pla­ta­for­ma des­cen­dent amb men­jar: els dels pri­mers pi­sos en te­nen de so­bres, però el pro­ble­ma és que als de baix no els ar­ri­ben ni les en­gru­nes. Ca­da mes es can­via de ni­vell, de ma­ne­ra que el que és a baix pot ser a dalt si so­bre­viu i el que gau­deix del men­jar du­rant unes quan­tes set­ma­nes es pot veu­re al lí­mit per llui­tar per la se­va su­per­vi­vèn­cia si des­cen­deix uns quants pi­sos.

La pel·lí­cu­la, que ex­po­sa ober­ta­ment un de­bat ètic en­tre es­ce­nes pro­vo­ca­ti­ves car­re­ga­des de sà­ti­ra que no es­tal­vi­en sang i to­ta me­na de cru­el­tats, in­clou l’ac­tu­a­ció com­mo­ve­do­ra d’Ivan Mas­sa­gué, que in­ter­pre­ta un per­so­nat­ge que in­ten­ta po­sar fi a aques­ta re­a­li­tat que per­pe­tua la desi­gual­tat. “Em va atreu­re l’apos­ta gam­ber­ra i mar­ci­a­na del guió; és una ana­da d’olla bas­tant bès­tia”, afir­ma l’ac­tor ca­ta­là, que es va ha­ver d’apri­mar dot­ze qui­los en sis set­ma­nes per en­car­nar en Go­reng, un ho­me que aca­ba en aques­ta pre­só per voluntat prò­pia per ob­te­nir un tí­tol ho­mo­lo­gat sen­se sa­ber què l’es­pe­ra. “Ell in­ten­ta una so­li­da­ri­tat es­pon­tà­nia, i vol ra­ci­o­na­lit­zar el men­jar per­què n’hi ha­gi per a tot­hom, però la gent que es­tà des­es­pe­ra­da l’únic llen­guat­ge que en­tén és la vi­o­lèn­cia”. A l’in­tèr­pret, que en aquest fu­tur dis­tò­pic es­tà acom­pa­nyat pel ve­te­rà Zo­ri­on Egi­le­or i An­to­nia San Ju­an, tam­bé el va se­duir “la ma­ne­ra po­è­ti­ca i el to shakes­pe­a­rià d’al­guns di­à­legs”, i pen­sa que la his­tò­ria “ens plan­te­ja un joc psi­co­lò­gic amb di­ver­ses lec­tu­res”.

L’ac­tor con­fes­sa que va pas­sar mo­ments de cri­si. “Vaig pas­sar mol­ta ga­na i es­ta­va can­sat per­què el ro­dat­ge era molt in­tens, tot i que als ac­tors ja ens mo­la fer aques­tes co­ses”. I és que en Go­reng és el per­so­nat­ge més ex­trem que ha en­car­nat Mas­sa­gué en prop de 20 anys de car­re­ra.

Re­co­neix que El hoyo “et po­sa en la tes­si­tu­ra de pen­sar què fa­ri­es tu en ca­da ni­vell” i des­ta­ca l’es­pe­rit de col·la­bo­ra­ció de tots els que han fet pos­si­ble la cin­ta, so­bre­tot el di­rec­tor Gaz­te­lu-Ur­ru­tia, que ho te­nia tot ben con­tro­lat i es va im­pli­car al mà­xim du­rant el ro­dat­ge. “Es­pe­ro que la pel·lí­cu­la obri un ca­mí de la pro­duc­ció de gè­ne­re es­pa­nyo­la”, con­clou.

BASQUE FILMS

L’ac­tor ca­ta­là Iván Mas­sa­gué pro­ta­go­nit­za El hoyo

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.