López Llau­sàs, his­tò­ria d’un edi­tor fo­na­men­tal

La Vanguardia (Català) - - CULTURA - NURA PORTELLA GENESTAR

Les re­gles del joc de la li­te­ra­tu­ra ca­ta­la­na van can­vi­ar ra­di­cal­ment quan, el 1924, An­to­ni López Llau­sàs va de­ci­dir obrir la lli­bre­ria Ca­ta­lò­nia a la pla­ça Ca­ta­lu­nya de Bar­ce­lo­na, al bell mig de la ciu­tat. Tam­bé ho van fer quan aquest ca­ta­là es va in­cor­po­rar al fun­ci­o­na­ment de l’editorial Su­da­me­ri­ca­na i quan va fun­dar Ed­ha­sa, em­pre­sa que se­gueix en fun­ci­o­na­ment. Ai­xí ho re­cull l’ex­po­si­ció Bar­ce­lo­na-Bu­e­nos Ai­res. Lli­bres d’ana­da i tor­na­da, inau­gu­ra­da ahir i que es po­drà vi­si­tar fins al 20 de ge­ner a la bi­bli­o­te­ca Jau­me Fus­ter.

Ple­na de fo­to­gra­fi­es de prin­ci­pis del se­gle XX, en què apa­reix acom­pa­nyat d’es­crip­tors com Jo­sep Pla o Jo­sep Ma­ria de Sa­gar­ra, la mos­tra fa un re­pàs pel que va ser la vi­da d’aques­ta fi­gu­ra fo­na­men­tal de la li­te­ra­tu­ra ca­ta­la­na. Fill i nét d’edi­tors, va ser un dels qui va pro­mou­re can­vi­ar la da­ta de la fes­ta del Lli­bre al dia de Sant Jordi. Co­nei­xe­dor del món de la pu­bli­ci­tat, es va eman­ci­par del ne­go­ci fa­mi­li­ar, la Lli­bre­ria Es­pa­nyo­la, si­tu­a­da a la Ram­bla, i va fun­dar la se­va prò­pia im­prem­ta. Des­prés va ar­ri­bar la fun­da­ció de Ca­ta­lò­nia, lli­bre­ria de re­fe­rèn­cia de l’èpo­ca i per on van pas­sar au­tors de la ta­lla de Fe­de­ri­co Gar­cía Lor­ca, tal com es pot com­pro­var en una de les fo­to­gra­fi­es de l’ex­po­si­ció. Des­prés de fu­gir de la Guer­ra Ci­vil, a Ar­gen­ti­na, es va in­cor­po­rar a Su­da­me­ri­ca­na i la va con­ver­tir en una al­tra em­pre­sa de re­fe­rèn­cia. El 1946, des d’Amè­ri­ca Lla­ti­na va fun­dar Ed­ha­sa, editorial en què avui dia se­gueix in­vo­lu­cra­da la se­va fa­mí­lia.

El co­mis­sa­ri de l’ex­po­si­ció, Ju­lià Gui­lla­mon, ex­pli­ca­va ahir que la mos­tra ja s’ha­via pre­sen­tat a Bu­e­nos Ai­res, ciu­tat on Llau­sàs va desen­vo­lu­par bo­na part de la se­va vi­da pro­fes­si­o­nal.

MANÉ ESPINOSA

Una imat­ge de l’ex­po­si­ció, inau­gu­ra­da a la bi­bli­o­te­ca Jau­me Fus­ter

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.