Tg STAN, la com­pa­nyia sen­se di­rec­tors

La Vanguardia (Català) - - CULTURA -

Fa 30 anys que els ac­tors de la com­pa­nyia bel­ga Tg STAN cre­en els mun­tat­ges sen­se cap di­rec­tor. Apos­ten per l’eman­ci­pa­ció de l’ac­tor i pre­nen les de­ci­si­ons col·lec­ti­va­ment, co­sa que, tal com re­co­neix l’ac­triu Jo­len­te de Ke­ers­ma­eker, no és fà­cil. Amb tot, fa que quan de­ci­dei­xen in­ter­pre­tar al­gu­na obra tots vul­guin fer-la i si­gui ple­na de sen­tit. Són obres en què el text és el més im­por­tant, però l’ac­tor, diu, no perd el seu jo: tam­bé vo­len mos­trar la se­va re­ac­ció al text com a és­sers hu­mans en di­à­leg amb l’obra. “És una co­sa en­tre Sta­nis­lavski i Brecht”, diu som­ri­ent. Avui por­ten al Tem­po­ra­da Al­ta, a Salt, Tra­hi­sons, un Pin­ter so­bre les re­la­ci­ons hu­ma­nes molt exis­ten­ci­al en què l’ini­ci de l’obra és el fi­nal de la his­tò­ria. I a l’in­re­vés.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.