Ar­qui­tec­tu­ra d’ai­gua

Les Dras­sa­nes acu­llen una ex­po­si­ció de pro­jec­tes ar­qui­tec­tò­nics ex­cel·lents da­vant el mar o els rius

La Vanguardia (Català) - - CULTURA - LLÀTZER MOIX Bar­ce­lo­na

El Mu­seu Ma­rí­tim de Bar­ce­lo­na, ubi­cat al ve­ne­ra­ble edi­fi­ci gò­tic de les Dras­sa­nes, a pocs me­tres del mar, ex­hi­beix des de la set­ma­na pas­sa­da fins al 12 de ge­ner l’ex­po­si­ció Arc­hi­tec­tu­res on the wa­ter­front (Ar­qui­tec­tu­res al front ma­rí­tim). L’ob­jec­tiu d’aques­ta mos­tra és, en pa­rau­les del ge­ò­graf Fran­cesc Muñoz, un dels co­mis­sa­ris, afir­mar les capa­ci­tats de l’ar­qui­tec­tu­ra per re­no­var la zo­na cos­ta­ne­ra de les ciu­tats ins­pi­rant­se en les se­ves ca­rac­te­rís­ti­ques prò­pi­es.

No sem­pre és ai­xí. Muñoz ha en­cu­nyat el ter­me ur­ba­na­lit­za­ció per re­fe­rir-se a les trans­for­ma­ci­ons de les àre­es por­tu­à­ri­es ciu­ta­da­nes. La de Bal­ti­mo­re, als Es­tats Units, va ser un pre­ce­dent clar: es va ha­ver de pas­sar dels usos in­dus­tri­als i por­tu­a­ris a d’al­tres de més re­la­ci­o­nats amb el lleu­re. Pos­te­ri­or­ment, mol­tes ciu­tats van se­guir aquest ca­mí, in­clo­ent-hi Bar­ce­lo­na. Al­gu­nes amb més sort que d’al­tres. “La glo­ba­lit­za­ció ha tin­gut un efec­te equa­lit­za­dor, uni­for­mit­za­dor. S’ha es­tès un mo­del d’in­ter­ven­ció ba­nal i re­pe­ti­tiu. Hi ha, de to­tes ma­ne­res, una al­ter­na­ti­va, i ar­ri­ba grà­ci­es a la bo­na ar­qui­tec­tu­ra, capaç d’es­ca­par­se del dic­tat de la glo­ba­lit­za­ció i de fer par­lar el lloc per re­cu­pe­rar-ne l’es­sèn­cia”.

L’ex­po­si­ció es ba­sa en la col·lec­ció de ma­que­tes que la Fun­da­ció Mi­es van der Ro­he ha anat acu­mu­lant des que el 1988 va con­ce­dir el pri­mer pre­mi ho­mò­nim d’ar­qui­tec­tu­ra eu­ro­pea. Tren­ta de les prop de cinc-cen­tes ma­que­tes del Mi­es, que se so­len con­ser­var en un ma­gat­zem de Sant An­dreu, s’ex­hi­bei­xen ara a les Dras­sa­nes. Per exem­ple, les de qua­tre pro­jec­tes ur­bans da­vant el mar que al seu dia van me­rèi­xer el pre­mi: el Kur­sa­al de Sant Se­bas­tià, obra de Ra­fa­el Mo­neo (2001); l’Òpe­ra d’Os­lo (2009), fir­ma­da per Snø­het­ta; l’au­di­to­ri i cen­tre de con­gres­sos Har­pa, a Reyk­ja­vík (2013), de Hen­ning Lar­sen Arc­hi­tects, i la Très Gran­de Bi­bli­ot­he­que de Pa­rís (1996), obra de Do­mi­ni­que Per­rault. Els cri­te­ris de la se­lec­ció, se­gons in­di­ca Ivan Bla­si, que com­par­teix amb Anna Sa­la i Fran­cesc Muñoz el co­mis­sa­ri­at de la mos­tra, són “els d’ex­cel·lèn­cia i tam­bé els de fi­xar-nos en ciu­tats que han cons­tru­ït més d’un edi­fi­ci apre­ci­a­ble a la cos­ta, com Rot­ter­dam, Ams­ter­dam o Pa­rís (al seu front flu­vi­al). I tam­bé Bar­ce­lo­na, de què s’ex­hi­bei­xen la pèr­go­la fo­to­vol­tai­ca de Tor­res i Mar­tí­nez La­peña, la pas­sa­rel·la de Do­min­go Fer­ré o els ha­bi­tat­ges Illa de la Llum de Clo­tet i Pa­ri­cio. To­tes són obres que han es­tat ai­xe­ca­des a la zo­na del Fò­rum i vol­tants, que els co­mis­sa­ris pre­sen­ten com a res­pos­ta al Ma­re­mag­num, una zo­na, a pa­rer seu, de­fi­ni­da per l’aglo­me­ra­ció i un re­sul­tat pre­vi­si­ble.

LV

L’Òpe­ra d’Os­lo, obra de Snø­het­ta

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.