ADC*E Fes­ti­val

La Vanguardia (Català) - - CULTURA -

El Mu­seu del Dis­seny es tor­na­rà a om­plir de pro­fes­si­o­nals de les in­dús­tri­es cre­a­ti­ves amb la ce­le­bra­ció de la si­se­na edi­ció del fes­ti­val ADC*E. En­guany, so­ta el le­ma Ce­le­bra­ting the pe­o­ple who are al­re­ady bul­ding a bet­ter to­mor­row, els grans pro­ta­go­nis­tes se­ran els ar­tis­tes que ja es pre­o­cu­pen dels pro­ble­mes del fu­tur. En­tre els pro­fes­si­o­nals destacats es tro­ben Lau­ra Vis­co, cre­a­ti­va ar­gen­ti­na i una de les pu­bli­ci­tà­ri­es més des­ta­ca­des de la se­va ge­ne­ra­ció o Jo­sé Mi­guel Soko­loff, cre­a­tiu pu­bli­ci­ta­ri i un re­co­ne­gut de­fen­sors de la pau.

EN­TRE EL 8 I EL 9 DE NO­VEM­BRE DIS­SENY HUB, Pl, DE LES GLÒRIES, 38 ENTRADES A PAR­TIR DE 90 €

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.