Mar Ser­ra Group pre­sen­ta disc

La Vanguardia (Català) - - CULTURA -

La pi­a­nis­ta i com­po­si­to­ra bar­ce­lo­ni­na de mú­si­ca clàs­si­ca, con­tem­po­rà­nia i ex­pe­ri­men­tal pre­sen­ta el seu se­gon tre­ball, I sem­pre de­mà. Ve acom­pa­nya­da del seu grup.

TE­A­TRE PRIN­CI­PAL DE BA­DA­LO­NA C/ FRAN­CESC LAYRET, 41, 20.30 h. A PAR­TIR DE 12 €

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.