Ego­is­me i deso­la­ció

La Vanguardia (Català) - - CULTURA - LLU­ÍS BONET MOJICA

El hoyo

Di­rec­ció: Gal­der Gaz­te­lu-Ur­ru­tia

In­tèr­prets: Iván Mas­sa­gué, An­to­nia San Ju­an, Zo­ri­on Egui­le­or, Emi­lio Bu­a­le

Pro­duc­ció: Es­pa­nya, 2019. Du­ra­da: 94 mi­nuts. Dra­ma/Ci­èn­cia-fic­ció. ★★★

Con­ce­bu­da ini­ci­al­ment com una obra te­a­tral, en el seu pas per la pan­ta­lla ha con­ser­vat un cert for­mat es­cè­nic. El hoyo és una òpe­ra pri­ma ar­ris­ca­da i des­a­fi­a­do­ra del ci­ne­as­ta bil­baí Gal­der Gaz­te­lu-Ur­ru­tia. No con­ce­deix tre­va a l’es­pec­ta­dor, per bé que per al pú­blic acos­tu­mat a un ci­ne­ma més ba­nal pot­ser re­sul­ti una pel·lí­cu­la una mi­ca te­di­o­sa i re­pe­ti­ti­va en al­guns trams. En un fu­tur im­pre­dic­ti­ble i obert a grans pe­rills per acon­se­guir so­bre­viu­re, n’hi ha que vi­uen en un edi­fi­ci ge­gan­tí di­vi­dit en in­fi­ni­tat de ni­vells. A ca­das­cun hi ha du­es per­so­nes i una pla­ta­for­ma amb men­jar que pu­ja i bai­xa, i que és ar­ra­bas­sa­da pels que són als ni­vells més alts. Una me­tà­fo­ra so­bre el des­ni­vell so­ci­al que ca­da ve­ga­da ens dis­tan­cia més els uns dels al­tres, en­ca­ra que fem veu­re que ho ig­no­rem.

Al re­cent fes­ti­val de Sit­ges, on va ob­te­nir qua­tre guar­dons, in­clo­ent­hi el de mi­llor pel·lí­cu­la, el seu di­rec­tor, Gal­der Gaz­te­lu-Ur­ru­tia, va ma­ni­fes­tar que “les ana­lo­gi­es d’El hoyo són múl­ti­ples: la llui­ta de clas­ses, el nord i el sud, rics i po­bres...”. En aquest lloc mis­te­ri­ós, tan sim­bò­lic de les ve­ri­tats que ama­guem, és on de­ci­deix in­gres­sar vo­lun­tà­ri­a­ment el jo­ve pro­ta­go­nis­ta, ano­me­nat Go­reng, de qui Iván Mas­sa­gué (es va ha­ver d’apri­mar dot­ze qui­los per in­ter­pre­tar el per­so­nat­ge) fa una for­mi­da­ble re­cre­a­ció tra­gi­cò­mi­ca. Per­què, cer­ta­ment, l’hu­mor i el dra­ma es van com­ple­men­tant al llarg d’una pel·lí­cu­la que sem­bla pre­vi­si­ble, tot i que far­ci­da de girs in­es­pe­rats. En aquest es­pai tan­cat, re­pre­sen­tat per l’im­mens forat, es va desen­vo­lu­pant una ac­ció que de ve­ga­des pot­ser pu­gui sem­blar es­tà­ti­ca, però que con­té girs tan im­pre­vi­si­bles com la ma­tei­xa vi­da que ens en­vol­ta. La lu­xo­sa cui­na on s’ela­bo­ren els res­trin­gits me­nús és un al­tre es­ce­na­ri pa­ral·lel i con­tras­tat.

El hoyo era una mo­des­ta òpe­ra pri­ma que sem­bla­va con­dem­na­da a una breu vi­da en pocs ci­ne­mes, però el seu pas pel fes­ti­val de To­ron­to i el guar­dó que hi va acon­se­guir li va obrir una ru­ta pro­me­te­do­ra. Con­tra tot pro­nòs­tic ini­ci­al, el di­rec­tor Gal­der Gaz­te­lu-Ur­ru­tia té un am­pli ho­rit­zó al da­vant. La se­va pel·lí­cu­la s’ho me­reix.

YOUTUBE

Iván Mas­sa­gué do­na vi­da al jo­ve pro­ta­go­nis­ta, en Go­reng

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.