Re­tro­ba­ment fíl­mic

La Vanguardia (Català) - - CULTURA - Ll. Bonet

Pe­ti­tes men­ti­des per es­tar junts

Di­rec­ció: Gui­llau­me Ca­net In­tèr­prets: Fran­çois Clu­zet, Ma­ri­on Co­ti­llard Pro­duc­ció: Fran­ça, 2019. Du­ra­da: 135 min. Co­mè­dia dra­mà­ti­ca. ★★

Ac­tor molt po­pu­lar a Fran­ça, Gui­llau­me Ca­net de ve­ga­des sal­ta a l’al­tra ban­da de la cà­me­ra. El 2010 va di­ri­gir Pe­ti­tes men­ti­des sen­se im­por­tàn­cia, la pel·lí­cu­la més ta­qui­lle­ra d’aquell any a Fran­ça, i ara pre­sen­ta una se­go­na part li­de­ra­da al­tre cop pel sem­pre es­plèn­did Fran­çois Clu­zet, aquí un xic de­pri­mit. La gua­nya­do­ra d’un Os­car per La vi­da en rosa (Édith Pi­af) Ma­ri­on Co­ti­llard tam­bé ele­va el ni­vell de la pel·lí­cu­la di­ri­gi­da per Ca­net. /

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.