Am­bi­ció i aven­tu­ra

La Vanguardia (Català) - - CULTURA - Ll. Bonet

Amund­sen

Di­rec­ció: Es­pen Sand­berg In­tèr­prets: Pal Sver­re Ha­gen, Kat­he­ri­ne Wa­ters­ton Pro­duc­ció: No­ru­e­ga, 2019. Du­ra­da: 125 mi­nuts. Bi­o­pic/His­tò­ria. ★★

Set anys des­prés de Kon-Tiki ,la se­va pel·lí­cu­la so­bre Thor Heyer­dahl,

l’ex­plo­ra­dor no­ru­ec Es­pen Sand­berg re­prèn l’aven­tu­ra del bi­o­pic més ar­ris­cat amb el seu re­trat de Ro­ald Ad­mund­sen (18721928), que va di­ri­gir l’ex­pe­di­ció a l’An­tàr­ti­da que per pri­me­ra ve­ga­da ar­ri­ba­ria al pol Sud. Vol avan­çar-se als bri­tà­nics i es­tà ob­ses­si­o­nat per acon­se­guir l’èxit. Molt cui­da­da en l’es­ce­no­gra­fia, es trac­ta d’una pel·lí­cu­la d’èpo­ca im­pe­ca­ble i con­vin­cent. /

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.