Crònica d’una cai­gu­da

La Vanguardia (Català) - - CULTURA - J. Batlle

Las niñas bi­en

Di­rec­ció: Ale­jan­dra Már­quez Abe­lla In­tèr­prets: Il­se Salas, Fla­vio Me­di­na, Cas­san­dra Ci­ang­he­rot­ti Pro­duc­ció: Mè­xic, 2018. Du­ra­da: 93 mi­nuts. Dra­ma. ★★

Re­trat de l’al­ta bur­ge­sia me­xi­ca­na (pri­mers anys vui­tan­ta, cri­si ban­cà­ria) a tra­vés de la fi­gu­ra d’una do­na que viu ex­clu­si­va­ment dels seus ves­tits cars, les se­ves jo­ies, res­tau­rants de lu­xe, clubs se­lec­tes i ami­gues del seu rang, una vi­da bui­da que pal·li­en els seus som­nis de conèi­xer Ju­lio Igle­si­as. Fins que un dia les tar­ge­tes de crè­dit no són ac­cep­ta­des, els xecs els hi tor­nen, et­cè­te­ra. Sò­li­da (i mor­daç) ex­po­si­ció i gran com­po­si­ció d’Il­se Salas. /

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.