‘Mo­ney, mo­ney, mo­ney’

La Vanguardia (Català) - - CULTURA - J. Batlle

Es­ta­fa­do­ras de Wall Stre­et

Di­rec­ció: Lo­re­ne Sca­fa­ria In­tèr­prets: Cons­tan­ce Wu, Jen­ni­fer López, Ju­lia Sti­les Pro­duc­ció: EUA, 2019. Du­ra­da: 110 min. ★ Co­mè­dia

El vi­a­cru­cis d’un grup de strip­pers de lu­xe que, el 2008, pa­tei­xen, com els seus adi­ne­rats cli­ents, la cri­si fi­nan­ce­ra. Sca­fa­ria les sot­met a una mi­ra­da con­des­cen­dent (són es­ta­fa­do­res àvi­des de di­ners, però te­nen un cor d’or, i les du­es prin­ci­pals són ma­res que es fan es­ti­mar), i la se­va pel·lí­cu­la té un es­til elèc­tric i co­ol, en­tre Scor­se­se i el So­der­bergh de la sa­ga Oce­an, però sen­se se­gell per­so­nal. La sol­vèn­cia de les ac­trius sal­va la fun­ció. /

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.