Co­mè­dia sal­vat­ge

La Vanguardia (Català) - - CULTURA - J. Batlle

Ven­ta­jas de vi­a­jar en tren

Di­rec­ció: Aritz Mo­re­no In­tèr­prets: Luis To­sar, Pi­lar Cas­tro, Er­nes­to Al­te­rio Pro­duc­ció: Es­pa­nya, 2019. Du­ra­da: 103 mi­nuts. Co­mè­dia. ★★

Com en les ve­lles pel·lí­cu­les de l’Ami­cus, Al­te­rio és un pas­sat­ger de tren dis­po­sat a ex­pli­car re­lats a la do­na del da­vant. En aques­ta la­be­rín­ti­ca tra­ma, les his­tò­ri­es s’obren a al­tres his­tò­ri­es, i pro­pi­ci­en un su­cós re­par­ti­ment es­tel·lar, amb un ca­ma­le­ò­nic To­sar al cap­da­vant. Ins­pi­ra­da en la no­vel·la ho­mò­ni­ma d’An­to­nio Ore­ju­do, és una co­mè­dia ne­gra, sal­vat­ge, ir­re­gu­lar però ple­na d’ide­es, com la lec­tu­ra cons­pi­ra­noi­ca de les es­com­bra­ri­es que ge­ne­rem ca­da dia. /

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.