Forat post-Ney­mar

Els fit­xat­ges més cars de la his­tò­ria no com­pen­sen la sor­ti­da del bra­si­ler

La Vanguardia (Català) - - ESPORTS - AN­TO­NI LÓPEZ TOVAR

El 3 d’agost del 2017 a la tar­da l’ad­vo­cat Ju­an de Di­os Cres­po, en re­pre­sen­ta­ció de Ney­mar, es va per­so­nar a les ofi­ci­nes del Bar­ça amb un xec per im­port de 222 mi­li­ons d’eu­ros, que va lliu­rar al di­rec­tor ge­ne­ral del club, Òs­car Grau. L’as­tre bra­si­ler com­pra­va la se­va lli­ber­tat per fit­xar pel Pa­rís SaintGer­main. Aque­lla ope­ra­ció, la més co­los­sal de la his­tò­ria del fut­bol, ha aca­bat sent una ru­ï­na per a tot­hom. Per al ju­ga­dor, que en qües­tió de set­ma­nes es va ado­nar que el tras­llat ha­via es­tat un er­ror; per al PSG, que no ha gau­dit mai del per­fil bo de Ney­mar, si­nó del ves­sant pro­ble­mà­tic, i, per des­comp­tat, per al Bar­ça, que ha in­ver­tit gai­re­bé el do­ble del que va in­gres­sar amb l’ob­jec­tiu de tro­bar un re­can­vi per al bra­si­ler i ha fra­cas­sat.

Aquell xec de 222 mi­li­ons cre­ma­va a la but­xa­ca d’Òs­car Grau. El Bar­ça ha­via d’in­ver­tir de ma­ne­ra pre­ci­pi­ta­da –per­què pre­ci­pi­ta­da va ser la mar­xa de Ney­mar, en­tre l’“es que­da” de Pi­qué i el “Ney­mar no se n’ani­rà del Bar­ça, al 200 per cent” del lla­vors vi­ce­pre­si­dent Jordi Mes­tre– i els seus di­ners fe­ien olor de sang en un mar in­fes­tat de tau­rons. Al cap de tres set­ma­nes el club anun­ci­a­va el fit­xat­ge d’Ous­ma­ne Dem­bé­lé, una per­la de 20 anys que ha­via des­ta­cat amb el Bo­rus­sia Dort­mund. Al club ale­many, un dels grans be­ne­fi­ci­ats de l’em­bo­lic, li va to­car la lo­te­ria. Un any abans ha­via in­cor­po­rat Dem­bé­lé, pro­ce­dent del Ren­nes, per 15 mi­li­ons d’eu­ros, i ara el tras­pas­sa­va per 105 mi­li­ons, a més de 40 més en va­ri­a­bles. Les ex­pec­ta­ti­ves de la que en aquell mo­ment era la in­ver­sió més gran de la his­tò­ria del Bar­ce­lo­na van co­men­çar a tron­to­llar quan a la quar­ta jor­na­da de Lli­ga el fran­cès es va fer una le­sió molt greu al camp del Ge­ta­fe que hi­po­te­ca­ria la se­va pri­me­ra tem­po­ra­da al Camp Nou. Tam­poc no es va po­der con­so­li­dar a la se­go­na, sem­pre in­si­nu­ant unes qua­li­tats im­men­ses que no ar­ri­ba­va a ma­te­ri­a­lit­zar. En­tre le­si­ons, san­ci­ons i de­ci­si­ons tèc­ni­ques, Dem­bé­lé tot just ha fi­gu­rat una ve­ga­da com a ti­tu­lar aques­ta tem­po­ra­da, i el club, que a l’es­tiu el va in­ten­tar fer ser­vir en un can­vi de cro­mos per Ney­mar, ha per­dut to­tes les es­pe­ran­ces.

Els ges­tors del Bar­ça no es po­di­en ima­gi­nar, quan el maig del 2013 anun­ci­a­ven de ma­ti­na­da el fit­xat­ge de Ney­mar, les con­se­qüèn­ci­es d’aque­lla ope­ra­ció. Con­se­qüèn­ci­es fis­cals i pe­nals que han mul­ti­pli­cat l’im­port de la in­ver­sió, un adeu sob­tat, un in­tent de re­pa­tri­a­ció vo­de­vi­lesc i etern, una re­cer­ca de re­can­vi in­fruc­tu­o­sa... Fa l’efec­te que l’ala es­quer­ra ha que­dat male­ï­da.

El Bar­ça va mi­rar de co­brir la le­sió ini­ci­al de Dem­bé­lé i la sor­ti­da d’Ini­es­ta amb l’ar­ri­ba­da de Cou­tin­ho el ge­ner de l’any pas­sat. Bra­si­ler, com Ney­mar, el nou fit­xat­ge més car del club avi­at va que­dar in­ha­bi­li­tat per a la de­mar­ca­ció d’in­te­ri­or i va que­dar re­le­gat a l’ex­trem es­quer­re. Ni de lluny es va acos­tar a la mi­llor ver­sió de Ney­mar. Tot i que el co­men­ça­ment va ser pro­me­te­dor, el ren­di­ment de Cou­tin­ho va de­cau­re fins a exas­pe­rar el pú­blic del Camp Nou, i a l’es­tiu es va tras­lla­dar ce­dit al Bayern, on ha re­pli­cat la si­tu­a­ció: va en­a­mo­rar al prin­ci­pi, però ja és qües­ti­o­nat per l’afi­ció del Bayern.

Les pres­si­ons dels pe­sos pe­sants del ves­ti­dor i el desig de Ney­mar d’emi­grar de Pa­rís van per­su­a­dir el Bar­ça d’in­ten­tar que tor­nés tot i que fos una me­su­ra im­po­pu­lar per la tra­ï­ció del ju­ga­dor. Ara bé, no hi ha prou di­ners capa­ços de do­ble­gar la voluntat dels pe­tro­dò­lars de Qa­tar i la res­pon­sa­bi­li­tat de re­viu­re el male­ït ex­trem es­quer­re ha re­cai­gut en Griezmann, un da­van­ter que re­que­reix un pro­cés d’adap­ta­ció a aques­ta de­mar­ca­ció.

Amb un ren­di­ment ir­re­gu­lar i una falta de sin­to­nia evi­dent amb Mes­si i Luis Suá­rez, el fran­cès as­su­meix el rep­te de pro­gres­sar i tri­om­far on han fra­cas­sat Dem­bé­lé i Cou­tin­ho. El desen­llaç és qües­tió de temps, però, in­de­pen­dent­ment de quin si­gui, el forat es­por­tiu i eco­nò­mic –pot­ser tam­bé mo­ral a les gra­des– que ha dei­xat la mi­gra­ció de Ney­mar és de pro­por­ci­ons ge­gan­ti­nes. Pa­ra­do­xal­ment, des­prés de tan­ta des­pe­sa, és pro­ba­ble que el suc­ces­sor ide­al fos a ca­sa. El seu nom: An­su Fa­ti.

COU­TIN­HO 120 mi­li­ons (+40) Des­prés d’una tem­po­ra­da i mit­ja al Bar­ce­lo­na, l’ata­cant ju­ga ce­dit al Bayern, on no des­ta­ca

DEM­BÉ­LÉ 105 mi­li­ons (+40) Ter­ce­ra tem­po­ra­da i sem­bla que ter­ce­ra de­cep­ció. Aquest curs ha in­ter­vin­gut en un 23% dels mi­nuts de joc del Bar­ce­lo­na

GRIEZMANN 120 mi­li­ons Mol­ta par­ti­ci­pa­ció, però ren­di­ment ir­re­gu­lar i falta de sim­bi­o­si amb la res­ta dels ata­cants. Té temps per mi­llo­rar

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.