Tres di­rec­tius es postu­len in­ter­na­ment per suc­ceir Bar­to­meu

La Vanguardia (Català) - - ESPORTS - Jo­an Jo­sep Pa­llàs

Si no s’avan­cen abans, les elec­ci­ons pre­si­den­ci­als del FC Bar­ce­lo­na tin­dran lloc l’es­tiu de l’any 2021, de ma­ne­ra que els mo­vi­ments per po­si­ci­o­nar fu­turs can­di­dats es van in­ten­si­fi­cant. Més en­llà dels as­pi­rants que llui­ta­ran per l’ob­jec­tiu des de fo­ra del club, en­ca­ra con­ti­nua sen­se sa­ber-se qui­na per­so­na li­de­ra­rà la can­di­da­tu­ra sor­gi­da in­ter­na­ment, la de­no­mi­na­da con­ti­nu­is­ta, te­nint en comp­te que el prin­ci­pal fa­vo­rit, el vi­ce­pre­si­dent Jordi Car­do­ner, ha de­ci­dit fer un pas al cos­tat i re­ti­rar-se de la cur­sa. En les úl­ti­mes reu­ni­ons de la jun­ta de Bar­to­meu, que per es­ta­tuts no pot pre­sen­tar-se a la re­e­lec­ció per­què acu­mu­la dos man­dats (l’úl­tim, de sis anys), va gua­nyant es­pai el de­bat de­di­cat a la qües­tió i a ho­res d’ara hi ha tres di­rec­tius que s’han postu­lat amb més o menys fer­me­sa per en­cap­ça­lar una can­di­da­tu­ra úni­ca sor­gi­da de la jun­ta ac­tu­al. Són Xa­vi­er Vi­la­jo­a­na, Emi­li Rou­saud i Oriol To­màs, aquest úl­tim en una de­ci­sió molt re­cent. En tots tres ca­sos es trac­ta de di­rec­tius de per­fil em­pre­sa­ri­al que es van in­cor­po­rar a l’equip de Bar­to­meu com a vo­cals des­prés que aquest gua­nyés les elec­ci­ons el ju­li­ol del 2015. Rou­saud té 53 anys; To­màs, 49, i Vi­la­jo­a­na, res­pon­sa­ble del fut­bol for­ma­tiu i del pro­jec­te Ma­sia, 46. En­ca­ra no hi ha una da­ta mar­ca­da al ca­len­da­ri per con­sen­su­ar un can­di­dat uni­ta­ri con­ti­nu­is­ta, però que­da clar que el des­a­fi­a­ment de fu­tur més im­por­tant que tin­drà en l’àm­bit ins­ti­tu­ci­o­nal se­rà con­so­li­dar i fer re­a­li­tat l’am­bi­ci­ós pro­jec­te Es­pai Bar­ça, qües­ti­o­nat per al­guns sec­tors de l’opo­si­ció. /

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.