Nit de som­ni a Cor­ne­llà

Els de Mac­hín go­le­gen el Lu­do­go­rets i es clas­si­fi­quen per als set­zens de l’Eu­ro­pa Le­a­gue

La Vanguardia (Català) - - ESPORTS - ROBERTO RO­DRÍ­GUEZ Cor­ne­llà de Llo­bre­gat

La me­ta­mor­fo­si de l’Es­pa­nyol quan mu­da la pell per ju­gar a Eu­ro­pa és sor­pre­nent. Una bi­po­la­ri­tat tan in­com­pren­si­ble com re­pa­ra­do­ra. L’equip de Mac­hín va tor­nar a ser im­pe­ca­ble en una nit his­tò­ri­ca, en què l’equip blanc-iblau va acon­se­guir una so­no­ra go­le­ja­da con­tra el Lu­do­go­rets per clas­si­fi­car-se per als set­zens de fi­nal de l’Eu­ro­pa Le­a­gue. L’ex­cel·lèn­cia de l’equip per fi va ser in­cò­lu­me al RCDE Sta­di­um per tor­nar-se a sen­tir un equip gua­nya­dor. Fe­ia des del 22 d’agost, da­vant el Zorya Lu­hansk i amb Ga­lle­go a la ban­que­ta, que no ce­le­bra­va una vic­tò­ria a ca­sa. Sis par­tits de llar­ga ago­nia que van por­tar l’equip a la de­pres­sió. Tan­ma­teix, la go­le­ja­da acon­se­gui­da (6-0) con­fir­ma que l’efec­te Mac­hín con­ti­nua molt viu i és enor­me­ment be­ne­fi­ci­ós per a la sa­lut del club.

Con­tra el Lu­do­go­rets tot va sor­tir a cor què vols. Tot el que Mac­hín es po­dria ha­ver ima­gi­nat en el mi­llor dels som­nis es va plas­mar so­bre el camp. El que en una al­tra èpo­ca eren com­pli­ca­ci­ons i di­fi­cul­tats es va con­ver­tir en una nit ex­tra­or­di­nà­ria en vir­tuts sor­pre­nents. Van fun­ci­o­nar de prin­ci­pi a fi tant el con­junt com les in­di­vi­du­a­li­tats, com si el fosc pas­sat tan sols ha­gués es­tat un som­ni.

L’Es­pa­nyol va re­cu­pe­rar de cop l’ol­fac­te go­le­ja­dor. Un mal en­dè­mic que li ha es­tat es­quiu a l’equip du­rant aquest ini­ci de curs. Es va be­ne­fi­ci­ar, a més, de la for­tu­na ar­bi­tral, que li va con­ce­dir un pe­nal i va dei­xar el ri­val amb nou ju­ga­dors en tot just mit­ja ho­ra. Tot per­què l’equip i l’afi­ció tor­nes­sin a gau­dir i per allar­gar a 25 els par­tits eu­ro­peus sen­se per­dre. Un rè­cord ab­so­lut.

Pa­blo Mac­hín va re­cu­pe­rar l’on­ze de te­ò­rics su­plents, pa­ra­do­xal­ment el que sem­pre gua­nya, i no­més van re­pe­tir Ber­nar­do i Di­e­go López, com ja és ha­bi­tu­al. El tèc­nic va in­tro­duir Var­gas, en un mis­sat­ge amb mol­tes lec­tu­res pos­si­bles, i no to­tes po­si­ti­ves per a l’ar­gen­tí. Me­len­do tam­bé va tor­nar a l’on­ze, su­plent en tots els en­fron­ta­ments de Lli­ga, i el del plan­ter per fi va tor­nar a bri­llar. Seu va ser el pri­mer gol de l’equip en la pri­me­ra ar­ri­ba­da del matx. Gra­ne­ro i Cam­pu­za­no van col·la­bo­rar per­què el me­nut mig­cam­pis­ta re­bés a l’àrea. Un dri­blat­ge in­tel·li­gent li va per­me­tre te­nir un xut clar i acon­se­guir el gol amb l’es­quer­ra. L’Es­pa­nyol era una mà­qui­na grei­xa­da. Tot sem­bla­va al lloc cor­rec­te. Però po­dia ser mi­llor.

Abans del quart d’ho­ra Cam­pu­za­no, que man­té un ni­vell molt alt, va tor­nar a ser més llest que el seu mar­ca­dor i aquest es va veu­re obli­gat a fer-lo cau­re quan se n’ana­va cap a por­te­ria. Fors­ter va veu­re la ver­me­lla i el pano­ra­ma s’acla­ria en­ca­ra més. L’equip de Mac­hín no va ces­sar en el seu

Aques­ta go­le­ja­da és la més gran de la his­tò­ria de l’equip a Eu­ro­pa i su­pera el 6-2 al Zul­te de la 2005-2006

afany i no va con­ce­dir ni una so­la ar­ri­ba­da a la se­va àrea en tot el par­tit. Abans del mi­nut 20 un al­tre ju­ga­dor del plan­ter, Lluis López, fe­ia el se­gon amb una re­ma­ta­da de cap al se­gon pal.

El par­tit es­ta­va en­car­ri­lat, però en el som­ni de Mac­hín fal­ta­ven més gols. El seu equip els va bus­car fins que Var­gas, pas­sa­da la mit­ja ho­ra, va pro­var un xut i la pi­lo­ta va pi­car el braç de Gó­ralski dins l’àrea. El de­fen­sa va veu­re la se­go­na ver­me­lla i el Mo­ni­to, que no ha­via mar­cat des de les prè­vi­es, es va res­ca­ba­lar mar­cant el ter­cer de pe­nal.

Amb dos ju­ga­dors menys i tres gols per so­ta, el Lu­do­go­rets se sa­bia des­no­nat, però no in­tu­ïa la ne­ces­si­tat que aquest equip te­nia per bur­xar la fe­ri­da. A la re­pre­sa l’as­set­ja­ment va tor­nar a ser la di­nà­mi­ca ha­bi­tu­al. Era qües­tió de temps que la go­le­ja­da fos d’es­càn­dol. Ai­xí ho hau­ria so­mi­at se­gu­ra­ment Mac­hín. Al 52 Cam­pu­za­no va re­ma­tar dins l’àrea una pas­sa­da en com­bi­na­ció en­tre el Mo­ni­to i Me­len­do, els grans agi­ta­dors del par­tit. Des­prés de vint mi­nuts d’acla­pa­ra­ment va ar­ri­bar el cin­què, obra de Pe­dro­sa.

Amb el re­sul­tat a fa­vor, Mac­hín va po­sar al camp Wu Lei i Fer­rey­ra, pot­ser per­què fos­sin par­tí­cips de la fes­ta go­le­ja­do­ra. Ho va acon­se­guir l’ar­gen­tí, que va su­mar el seu se­tè gol eu­ro­peu comp­tant les prè­vi­es, el vui­tè de la tem­po­ra­da, amb una va­se­li­na su­au da­vant la sor­ti­da del por­ter.

El re­sul­tat fi­nal, la go­le­ja­da més gran de la his­tò­ria eu­ro­pea de l’Es­pa­nyol, va ser una me­na d’homenatge de l’equip en­vers una afi­ció molt ne­ces­si­ta­da. L’em­pat en­tre el Fe­rencvá­ros i el CSKA (0-0) va per­me­tre que la nit fos ro­do­na, atès que els blanc-i-blaus ja són ina­bas­ta­bles per a hon­ga­re­sos i búl­gars, que en­ca­ra han de ju­gar en­tre ells. Amb la clas­si­fi­ca­ció a la but­xa­ca, la Lli­ga tor­na a ser la pri­o­ri­tat ab­so­lu­ta. Diu­men­ge, al Wan­da, la pel·lí­cu­la se­rà molt di­fe­rent, però aquest Es­pa­nyol ha de­mos­trat que con­ti­nua ben viu.

PAU BARRENA / AFP

Ma­tí­as Var­gas, au­tor del ter­cer gol de l’Es­pa­nyol, ce­le­brant l’èxit amb els seus com­panys, ahir a la nit al RCDE Sta­di­um

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.