Mi­ro­tic: “Gent amb mal­dat vol tren­car l’equip”

El mon­te­ne­grí res­pon a la su­po­sa­da re­bel·lió per les ma­ne­res de Pesic

La Vanguardia (Català) - - ESPORTS - TONI LÓPEZ JORDÀ Bar­ce­lo­na

Po­ques ho­res abans de la vi­si­ta del Bar­ça a Kau­nas (19 h) en la se­te­na jor­na­da de l’Eurolliga, el ri­val, el Zal­gi­ris, i el co­li­de­rat van pas­sar a un se­gon pla i la po­lè­mi­ca es va ins­tal·lar al Pa­lau Blau­gra­na. Sves­tis­lav Pesic i Niko­la Mi­ro­tic van sor­tir al pas d’una in­for­ma­ció pu­bli­ca­da pel di­a­ri Mar­ca se­gons la qual els ju­ga­dors hau­ri­en ini­ci­at una cam­pa­nya con­tra l’en­tre­na­dor ser­bi, farts de les se­ves ma­ne­res i els seus mè­to­des. “Hi ha gent amb mol­ta mal­dat. Sa­bem molt bé qui és. L’únic que pre­te­nen és tren­car l’equip i la se­va di­nà­mi­ca”, va dir Mi­ro­tic, as­se­nya­lat com el su­po­sat ca­pi­tost del mo­tí con­tra Sve­tis­lav Pesic.

Tot va ar­ren­car di­marts, quan el ro­ta­tiu es­por­tiu ma­dri­leny va pu­bli­car que “el ves­ti­dor co­men­ça a es­tar fart de les ma­ne­res i els mè­to­des del seu en­tre­na­dor”, i que “l’ani­mad­ver­sió cap a ell ca­da ve­ga­da és més crei­xent i unà­ni­me en­tre tots els ju­ga­dors”. Des d’al­tres mit­jans s’as­se­gu­ra­va que Mi­ro­tic era el lí­der que “en­cap­ça­la aques­ta cro­a­da con­tra Pesic”.

Ahir, en la ro­da de prem­sa prè­via al par­tit d’Eurolliga, l’en­tre­na­dor ser­bi va res­pon­dre so­bre la su­po­sa­da mala re­la­ció amb els seus ju­ga­dors, fi­del al seu es­til: “Tot­hom co­neix la me­va exi­gèn­cia”. I va afe­gir: “Man­tinc una re­la­ció de gran res­pec­te en­vers els meus ju­ga­dors i ells em res­pec­ten a mi com a per­so­na i com a en­tre­na­dor”.

Però qui més va par­lar d’aques­ta qües­tió va ser Niko­la

Mi­ro­tic, l’es­tre­lla del Bar­ça en aquest ini­ci de tem­po­ra­da. El mon­te­ne­grí va re­ac­ci­o­nar amb iro­nia a l’acu­sa­ció de ser el su­po­sat lí­der de la re­vol­ta: “Tot ai­xò em fa riu­re per­què al nos­tre equip tant ju­ga­dors, com tèc­nics, di­rec­ti­va i afi­ci­o­nats es­tem molt units i més il·lu­si­o­nats que mai”. I va par­lar d’una cam­pa­nya con­tra ell per deses­ta­bi­lit­zar-lo en el bon mo­ment que viu: “Hi ha mol­ta gent fo­tu­da, que en­ca­ra no ho ha su­perat i no ho su­pera­rà mai. Tre­uen co­ses so­bre mi, so­bre les me­ves mi­ra­des, els meus nú­me­ros i co­ses ai­xí. Po­den opi­nar el que vul­guin per­què és la se­va fei­na, però el que hem de fer no­sal­tres és pas­sar d’ells i con­tro­lar el que pu­guem con­tro­lar”, va dir l’ala­pi­vot.

“Man­tinc una re­la­ció de gran res­pec­te en­vers els meus ju­ga­dors i ells em res­pec­ten a mi”

ANATOLY MALTSEV / EFE

Sve­tis­lav Pesic

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.