Elles, igual que ells

La Fed Cup es re­for­ma: a par­tir del 2020 se­rà com la Da­vis

La Vanguardia (Català) - - ESPORTS - SER­GIO HEREDIA Bar­ce­lo­na

Dei­xa­rem de veu­re la Fed Cup tal com la con­ce­bí­em fins ara. La fi­nal que de­mà ar­ren­ca a Perth (l’Aus­trà­lia de la po­de­ro­sa Ash­leigh Barty rep Fran­ça) se­rà l’úl­ti­ma amb aquest for­mat. A par­tir de l’any que ve elles se­ran com ells. La Fed, com la Da­vis.

El for­mat és pú­blic. I es­tà ins­pi­rat en la no­va Co­pa Da­vis, la que co­men­ça el 18 de no­vem­bre a la Ca­ja Má­gi­ca de Ma­drid. Es trac­ta de con­cen­trar-ho tot en una so­la set­ma­na. Una me­na de Mun­di­al de ten­nis fe­me­ní: dot­ze pa­ï­sos en una úni­ca ciu­tat (en aquest cas, Bu­da­pest) es ju­ga­ran el tí­tol del 14 al 19 d’abril. De mo­ment ja hi ha qua­tre equips clas­si­fi­cats. Els dos fi­na­lis­tes d’aquest 2019 (Aus­trà­lia i Fran­ça), jun­ta­ment amb Hon­gria (am­fi­trió) i la Re­pú­bli­ca Txe­ca (wild card).

Les es­pa­nyo­les s’hau­ran de ju­gar el pas­si con­tra el Ja­pó, en un xoc que es dis­pu­ta­rà al fe­brer. Aquests du­els en­ca­ra se ce­le­bra­ran so­ta el for­mat an­te­ri­or: qua­tre par­tits d’in­di­vi­du­als i un de do­bles. Els en­cre­ua­ments de la fa­se fi­nal, la de Bu­da­pest, ja in­cor­po­ra­ran l’es­truc­tu­ra de la no­va Co­pa Da­vis: dos par­tits d’in­di­vi­du­als i un do­bles.

En aques­tes ma­tei­xes fi­nals hi hau­rà qua­tre grups de tres pa­ï­sos. El pri­mer de ca­da grup pas­sa­rà a les se­mi­fi­nals.

D’al­gu­na ma­ne­ra, la re­for­ma de la Fed Cup tan­ca el de­bat que ha­via obert la no­va Co­pa Da­vis.

Ens ve a dir que la trans­for­ma­ció és un en­cert. Mal­grat les re­ti­cèn­ci­es que ha­vi­en ex­pres­sat una sè­rie de ju­ga­dors (i en par­ti­cu­lar Roger Fe­de­rer, ab­sent a la Ca­ja Má­gi­ca: Su­ïs­sa no es va clas­si­fi­car), la no­va Co­pa Da­vis reu­ni­rà els mi­llors ten­nis­tes del món.

Els úl­tims anys tant la Da­vis com la Fed Cup s’ha­vi­en con­ver­tit en un ar­te­fac­te an­ti­quat. Apa­rei­xi­en desor­de­na­da­ment al ca­len­da­ri dels cir­cuits ATP i WTA. Pro­vo­ca­ven dis­fun­ci­ons als ci­cles dels ju­ga­dors, que ho la­men­ta­ven. Es ve­ien ju­gant a ter­ra a Mon­te­car­lo per sal­tar a la su­per­fí­cie rà­pi­da a Minsk una set­ma­na des­prés abans de tor­nar a la ter­ra, per exem­ple a Pa­rís. El des­fa­sa­ment els fe­ia en­re­re. Sa­tu­rats i des­con­cer­tats, molts op­ta­ven per re­nun­ci­ar al com­pro­mís amb el seu pa­ís. Els ca­pi­tans es ve­ien en un com­pro­mís: no hi ha­via ma­ne­ra de con­fi­gu­rar un equip amb ca­ra i ulls.

Ai­xò ma­teix es­ta­va pas­sant al cir­cuit fe­me­ní. La de­ri­va de la Fed Cup de­pe­nia de l’es­pe­rit de les ju­ga­do­res amb més pes. Si al­gu­na d’elles hi re­nun­ci­a­va, les ex­pec­ta­ti­ves d’un pa­ís que­ien en pi­cat. Tot ai­xò ana­va en con­tra del tor­neig, que es di­lu­ïa al ca­len­da­ri, víc­ti­ma de ca­pri­cis.

Perth mar­ca­rà el tan­ca­ment de tem­po­ra­da d’Ash­leigh Barty, la re­ve­la­ció de l’any.

Aquest 2019 Barty s’ha ad­ju­di­cat Ro­land Gar­ros i la Co­pa de Mes­tres fe­me­ni­na i s’ha im­pul­sat fins al nú­me­ro 1 del cir­cuit WTA: allà és on aca­ba­rà el curs, pas­si el que pas­si a Perth. És la pri­me­ra aus­tra­li­a­na que ho ha acon­se­guit.

La no­va Fed Cup es con­cen­tra­rà en una set­ma­na d’abril: dot­ze pa­ï­sos llui­ta­ran pel tí­tol a Bu­da­pest

FIONA HAMILTON / EFE

Ri­vals. Sto­sur, Toml­ja­no­vic, Mo­lik, Barty, Hon i Shar­ma (Aus­trà­lia); i Mla­de­no­vic, Gar­cia, Fer­ro, Par­men­ti­er, Cor­net i Ben­ne­te­au (Fran­ça), ahir a Perth, seu de la fi­nal de la Fed Cup 2019

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.