Res­sor­geix l’equip Euska­di de ciclisme

La Vanguardia (Català) - - ESPORTS - J. Lecumberri

CICLISME Un mes des­prés de la des­a­pa­ri­ció de l’Euska­di Mu­ri­as, la Fun­da­ció Euska­di va pre­sen­tar ahir un nou pro­jec­te que pre­tén tor­nar el ciclisme basc a l’elit. Pre­si­dit pel cor­re­dor Mikel Lan­da, l’his­tò­ric equip ta­ron­ja, ma­triu de l’ex­tint Euskal­tel, de­bu­ta­rà en ca­te­go­ria Pro Te­am (se­go­na), as­pi­ra a cór­rer la Vu­el­ta i es mar­ca el rep­te de par­ti­ci­par en el Tour 2023. /

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.