Ma­teu Ale­many aban­do­na el Va­lèn­cia

La Vanguardia (Català) - - ESPORTS -

FUT­BOL Ma­teu Ale­many, di­rec­tor ge­ne­ral del Va­lèn­cia des del 2017, es des­vin­cu­la­rà del club prò­xi­ma­ment, se­gons va con­fir­mar el club de Mes­ta­lla. Ale­many va con­viu­re amb l’en­tre­na­dor Mar­ce­li­no Gar­cía To­ral, des­ti­tu­ït al se­tem­bre, i les se­ves dis­cre­pàn­ci­es amb el mà­xim ac­ci­o­nis­ta, Pe­ter Lim, han aca­bat aflo­rant. Una de les sor­ti­des pro­fes­si­o­nals d’Ale­many po­dria ser el Bar­ce­lo­na.

KAI FOERSTERLI­NG / EFE

Ma­teu Ale­many

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.