Na­dal s’en­tre­na a l’O2 de Lon­dres

La Vanguardia (Català) - - ESPORTS -

TEN­NIS Ra­fa­el Na­dal es va en­tre­nar ahir a la pis­ta cen­tral del pa­ve­lló O2 de Lon­dres, on a par­tir de diu­men­ge es dis­pu­ta­ran les Fi­nals ATP. El ba­le­ar, fil­mat per la re­a­lit­za­ció del tor­neig, va prac­ti­car el joc de fons. El nú­me­ro u mun­di­al ba­le­ar va con­fir­mar di­marts la in­ten­ció de ju­gar el tor­neig que reu­neix les vuit ra­que­tes de l’any, mal­grat els pro­ble­mes que té a l’ab­do­mi­nal.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.