El fut­bol fe­me­ní, en­ca­ra sen­se acord

La Vanguardia (Català) - - ESPORTS -

FUT­BOL La va­ga a la Lli­ga Iber­dro­la, la mà­xi­ma ca­te­go­ria del fut­bol fe­me­ní, con­ti­nua vi­gent per al 16 i 17 de no­vem­bre. No hi va ha­ver acord des­prés de la reu­nió d’ahir en­tre els re­pre­sen­tants de l’As­so­ci­a­ció de Clubs de Fut­bol Fe­me­ní (ACFF) i de l’As­so­ci­a­ció de Fut­bo­lis­tes Es­pa­nyols (AFE). El dilema rau en els drets te­le­vi­sius. Les parts s’han ci­tat per di­lluns vi­nent.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.