Cal­viño au­gu­ra un in­cre­ment del 2%

La Vanguardia (Català) - - ECONOMIA -

La mi­nis­tra d’Eco­no­mia en fun­ci­ons, Na­dia Cal­viño, va fer una lec­tu­ra op­ti­mis­ta de les pre­vi­si­ons de Brus­sel·les, i va ma­ti­sar les xi­fres de la Co­mis­sió per­què no han tin­gut en comp­te la da­da de crei­xe­ment del ter­cer tri­mes­tre, del 0,4% se­gons l’INE. “So­bre la ba­se de les da­des i la in­for­ma­ció que te­nim en aquest mo­ment, per­què l’eco­no­mia es­pa­nyo­la tan­qués el 2019 amb un crei­xe­ment in­fe­ri­or al 2%, hau­rí­em d’es­tar vi­vint una re­a­li­tat al nos­tre pa­ís que no es cor­res­pon en ab­so­lut amb els in­di­ca­dors que es­tem re­bent”, va dir Cal­viño.

el crei­xe­ment aquest any fins a l’1,9% i el 2020 fins a l’1,5%. Les cau­ses cal bus­car-les en part en la da­va­lla­da del con­sum pri­vat, i tam­bé en la re­vi­sió de la sè­rie de da­des his­tò­ri­ques uti­lit­za­des.

Tot i ai­xò, des del Mi­nis­te­ri d’Eco­no­mia in­sis­tei­xen que s’ar­ri­ba­rà al 2% de crei­xe­ment el 2019. El seu ar­gu­ment és que la Co­mis­sió Eu­ro­pea no ha tin­gut en comp­te les úl­ti­mes da­des dis­po­ni­bles del ter­cer tri­mes­tre, que són lleu­ge­ra­ment més po­si­ti­ves.

Al pre­sen­tar les pre­vi­si­ons, el co­mis­sa­ri d’Eco­no­mia, Pierre Mos­co­vi­ci, va afir­mar que la falta de go­verns es­ta­bles a Es­pa­nya des de 2015, “no ha es­tat un fac­tor que ha­gi tin­gut im­pac­te so­bre el crei­no­va xe­ment”, en­ca­ra que sí que pot ha­ver fre­nat la re­a­lit­za­ció de re­for­mes es­truc­tu­rals.

Res­pec­te al dè­fi­cit, Brus­sel·les man­té la se­va pre­vi­sió que Es­pa­nya el re­dui­rà no­més du­es dè­ci­mes aquest any, dei­xant-lo en un 2,3%. Són les xi­fres que ja te­nia a l’abril, i que, tot i ai­xò, con­tras­ten amb la ver­sió més op­ti­mis­ta del Mi­nis­te­ri d’Eco­no­mia, que en la se­va úl­ti­ma pre­vi­sió en­vi­a­da a Brus­sel·les el dei­xa en un 2%. Per al 2020, i a falta de pres­su­post, Brus­sel·les pre­veu que es man­tin­gui en un 2,2%, una pro­jec­ció que ja té en comp­te l’aug­ment de sou als em­ple­ats pú­blics i tam­bé la re­va­lo­ra­ció de les pen­si­ons d’acord amb la in­fla­ció.

Mos­co­vi­ci creu que els go­verns en mi­no­ria no han fre­nat el crei­xe­ment de l’eco­no­mia es­pa­nyo­la

“Si co­men­ça a fer fred, cal apu­jar la ca­le­fac­ció”, diu Mos­co­vi­ci per de­ma­nar a Ale­ma­nya que in­ver­tei­xi més

ARIS OIKONOMOU / AFP

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.