La Xi­na diu que ha pac­tat amb els EUA re­ti­rar els aran­zels en di­ver­ses fases

La Vanguardia (Català) - - ECONOMIA -

Hong Kong. Cor­res­pon­sal

Allò que va co­men­çar amb la im­po­si­ció d’aran­zels, amb la se­va eli­mi­na­ció –al­menys par­ci­al– s’ha d’aca­bar. Aquest sem­bla ser l’acord pre­li­mi­nar as­so­lit les úl­ti­mes set­ma­nes per la Xi­na i els Es­tats Units per po­der ar­ri­bar a un pac­te que po­si punt fi­nal a la guer­ra co­mer­ci­al en què es van em­bar­car fa di­vuit me­sos. Se­gons

Pe­quín, es fa­rà per eta­pes, de ma­ne­ra si­mul­tà­nia i en la ma­tei­xa pro­por­ció, tot i que en­ca­ra se’n des­co­neix l’abast de­fi­ni­tiu o si hi ha un ca­len­da­ri per a l’exe­cu­ció.

Els dos pa­ï­sos van con­ve­nir “eli­mi­nar l’aug­ment aran­ze­la­ri en fases a me­su­ra que va­gin pro­gres­sant les ne­go­ci­a­ci­ons”, se­gons va avan­çar ahir el por­ta­veu del Mi­nis­te­ri de Co­merç xi­nès, Gao Feng. So­bre com es fa­rà va afe­gir: “Ho con­si­de­ra­rem en l’acord as­so­lit en la pri­me­ra fa­se” que es ne­go­cia ara. Se­rà con­di­ció si­ne qua non per con­ti­nu­ar avan­çant cap a un acord de­fi­ni­tiu.

L’agèn­cia Reuters va apun­tar ahir que la part asi­à­ti­ca vol que Was­hing­ton eli­mi­ni les ta­ri­fes del 15% im­po­sa­des l’1 de se­tem­bre pas­sat so­bre pro­duc­tes xi­ne­sos va­lo­rats en 125.000 mi­li­ons de dò­lars, uns 113.000 mi­li­ons d’eu­ros. A més, hau­ria de­ma­nat que es mo­di­fi­quin ta­xes an­te­ri­ors del 25% so­bre 250.000 mi­li­ons de dò­lars més en pro­duc­tes que van des de la ma­qui­nà­ria fins als mo­bles o els se­mi­con­duc­tors.

L’acord en aques­ta pri­me­ra fa­se no ve a re­sol­dre el con­ten­ci­ós, una co­sa que s’es­tà trac­tant en un pro­cés pa­ral·lel, ni qüestions re­la­ti­ves a la di­vi­sa xi­ne­sa o la pro­pi­e­tat in­tel·lec­tu­al, que es dis­cu­ti­ri­en més en­da­vant, que pen­ja so­bre la tec­no­lò­gi­ca Hu­awei.

Des que es va ini­ci­ar el con­flic­te, Was­hing­ton ha im­po­sat aran­zels a pro­duc­tes xi­ne­sos per va­lor de 360.000 mi­li­ons de dò­lars, men­tre que Pe­quín ha res­post amb la ma­tei­xa mo­ne­da de­cre­tant ta­xes per 120.000 mi­li­ons més. Els co­men­ta­ris de Gao d’ahir són els pri­mers so­bre aquest as­sump­te des que els més alts lí­ders del Par­tit Co­mu­nis­ta es van reu­nir en pri­vat du­rant qua­tre di­es per de­ba­tre so­bre els as­sump­tes més re­lle­vants per al pa­ís. Les de­cla­ra­ci­ons mar­quen un gir sub­til res­pec­te a al­tres de­cla­ra­ci­ons prè­vi­es, en les quals la Xi­na es va mos­trar re­nu­ent a es­pe­ci­fi­car les se­ves de­man­des per ar­ri­bar a un pac­te de­fi­ni­tiu.

Les con­ver­ses d’aquests úl­tims me­sos han es­tat com una mun­ta­nya rus­sa. Des­prés del so­nor fra­càs re­gis­trat al maig quan es do­na­va per des­comp­tat un acord, les du­es parts van ar­ri­bar a una

tre­va du­rant la ci­me­ra del G-20 del juny a Osaka. Des­prés que els aran­zels tor­nes­sin a fer la se­va apa­ri­ció a l’es­tiu, el 26 d’oc­tu­bre pas­sat es va anun­ci­ar l’avenç en la ne­go­ci­a­ció per acon­se­guir un acord co­mer­ci­al par­ci­al, una “pri­me­ra fa­se” d’un pro­cés que po­dria desen­vo­lu­par­se en tres eta­pes.

Com a gest de bo­na voluntat, Was­hing­ton va apar­car els seus plans d’in­tro­duir una no­va ron­da de ta­xes i la Xi­na es va com­pro­me­tre a aug­men­tar les se­ves com­pres de pro­duc­tes agrí­co­les dels Es­tats Units. Si el que s’ha pac­tat ara fi­nal­ment cris­tal·lit­za en un acord, que­da per veu­re on es do­na­ri­en ci­ta els pre­si­dents dels dos pa­ï­sos per ra­ti­fi­car-ho, ja que la ci­me­ra de l’APEC a Xi­le on pen­sa­ven veu­re’s ha es­tat can­cel·la­da.

En els úl­tims di­es, l’acos­ta­ment en­tre les parts ha do­nat ales als mer­cats, tant a la Xi­na i al­tres pla­ces asi­à­ti­ques, com a la res­ta del món. Ahir, Wall Stre­et ca­val­ca­va cap a nous mà­xims his­tò­rics i a Do­nald Trump, pre­si­dent dels Es­tats Units, li va fal­tar temps per ce­le­brar-ho amb els seus se­gui­dors en el seu comp­te de Twit­ter: “Pu­ja­da de la bor­sa avui. Nou rè­cord. Gau­diu­ne!”, va dir en un co­men­ta­ri a mit­ja ses­sió. Una de les grans in­cer­te­ses del mer­cat es­tà a punt de des­a­pa­rèi­xer.

L’acord d’ara no re­sol el con­ten­ci­ós amb la tec­no­lò­gi­ca Hu­awei, que es trac­ta en un pro­cés pa­ral·lel

El pre­si­dent dels EUA es fe­li­ci­ta a Twit­ter de l’acord i ani­ma els in­ver­sors en bor­sa a gau­dir del mo­ment

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.