Eu­ro­pa en­tra en una era de crei­xe­ment de mí­nims

Brus­sel·les re­ta­lla 4 dè­ci­mes l’aug­ment del PIB es­pa­nyol

La Vanguardia (Català) - - ECONOMIA - JAU­ME MASDEU

La zo­na eu­ro ha en­trat en una no­va era de crei­xe­ment de mí­nims. Si en els úl­tims qua­tre anys el PIB ha­via aug­men­tat en­tre l’1,9% i el 2,5%, ara aquests per­cen­tat­ges, tam­poc exor­bi­tants, ca­uen fins a si­tu­ar-se al vol­tant de l’1%. És el que en llen­guat­ge ofi­ci­al en di­uen mo­de­rat, en­ca­ra que so­na més avi­at a exi­gu, i a més, amb ris­cos im­por­tants en l’ho­rit­zó a cau­sa del com­plex en­torn in­ter­na­ci­o­nal.

“Som en un pla, en un al­ti­plà”, va dir el co­mis­sa­ri d’Eco­no­mia, Pierre Mos­co­vi­ci, quan va pre­sen­tar aques­tes pre­vi­si­ons que fi­xen un crei­xe­ment de l’1,1% aquest any a l’eu­ro­zo­na, i de l’1,2% el 2020 i el 2021. És a dir, que la zo­na eu­ro es que­da ins­tal·la­da en aques­ta zo­na de crei­xe­ment re­du­ït per a una bo­na tem­po­ra­da. “En­trem en un nou rè­gim de crei­xe­ment, més mo­de­rat, és el sig­ne del nou perí­o­de”, va con­clou­re Mos­co­vi­ci.

De­sac­ce­le­ra­ció per a Eu­ro­pa i tam­bé per a Es­pa­nya, a qui la Co­mis­sió

Eu­ro­pea li re­du­eix 4 dè­ci­mes la se­va pre­vi­sió de crei­xe­ment tant per a aquest any, dei­xant-lo en un 1,9%, com per al 2020, quan que­da­rà en l’1,5%.

En el con­junt de la zo­na eu­ro, Es­pa­nya se si­tua molt per so­bre de la mit­ja­na, que que­da fre­na­da per la po­ca em­pen­ta de les grans eco­no­mi­es. El PIB ale­many no­més pu­ja­rà en­guany qua­tre dè­ci­mes, per si­tu­ar-se en l’1% els dos anys se­güents. Són pit­jors els re­sul­tats d’Ità­lia, que aquest any vo­re­ja l’es­tan­ca­ment, i amb una dè­ci­ma és el pa­ís que creix menys de to­ta l’eu­ro­zo­na, per des­prés re­pun­tar tí­mi­da­ment. Per la se­va part, Fran­ça es man­té en­tre l’1,3% i l’1,2%.

L’eco­no­mia eu­ro­pea es di­ri­geix cap a un perí­o­de pro­lon­gat de menys crei­xe­ment i de molt bai­xa in­fla­ció, as­se­nya­la la Co­mis­sió Eu­ro­pea al seu in­for­me, i afe­geix que el crei­xe­ment a Eu­ro­pa de­pen­drà dels sec­tors en­fo­cats cap al mer­cat in­te­ri­or. La per­sis­tèn­cia de ten­si­ons co­mer­ci­als en­tre els Es­tats Units i la Xi­na i les im­por­tants in­cer­te­ses a ni­vell po­lí­tic s’han fet no­tar en les in­ver­si­ons, la in­dús­tria ma­nu­fac­tu­re­ra i el co­merç in­ter­na­ci­o­nal. Vist aquest ven­tall d’in­cer­te­ses a ni­vell glo­bal, les eco­no­mi­es eu­ro­pe­es de­pen­dran dels seus mo­tors de crei­xe­ment in­tern, però amb ai­xò no n’hi ha prou per ga­ran­tir un crei­xe­ment fort.

Ate­sa la de­sac­ce­le­ra­ció de to­ta la zo­na eu­ro, la Co­mis­sió va fer una cri­da als pa­ï­sos amb mar­ge fis­cal per­què in­ver­tei­xin per di­na­mit­zar l’eco­no­mia. “Si co­men­ça a fer fred, cal apu­jar la ca­le­fac­ció”, va dir Mos­co­vi­ci, in­ten­tant, a cop de me­tà­fo­ra, con­vèn­cer els que sí que po­den. Si, d’una ban­da, Ità­lia i Fran­ça, amb el deu­te ele­vat, han d’ac­tu­ar per re­duir-lo; en l’al­tre ex­trem, Ale­ma­nya i Ho­lan­da, amb su­perà­vit fis­cal, hau­ri­en d’uti­lit­zar el mar­ge de ma­ni­o­bra de què dis­po­sen. Una mos­tra: Ale­ma­nya com­bi­na un crei­xe­ment fe­ble aquest any del 0,4%, amb un su­perà­vit fis­cal de l’1,2% .

En el cas es­pa­nyol, la de­sac­ce­le­ra­ció eco­nò­mi­ca tam­bé se­gueix el seu curs, i ho fa sen­se pau­sa i ja amb una cer­ta pres­sa. Es re­du­eix

FONT: Co­mis­sió Eu­ro­pea Anna Mo­nell / LA VANGUARDIA

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.