LES PRE­VI­SI­ONS PER A L’ECO­NO­MIA ES­PA­NYO­LA

La Vanguardia (Català) - - ECONOMIA -

Go­vern cen­tral

El mes pas­sat el Mi­nis­te­ri d’Eco­no­mia, que di­ri­geix Na­dia Cal­viño, va re­bai­xar el PIB al 2,1%

Banc d’Es­pa­nya

El su­per­vi­sor ban­ca­ri es­pa­nyol tam­bé va cor­re­gir a la bai­xa les se­ves estimacion­s: 2,0%

FMI

L’or­ga­nis­me in­ter­na­ci­o­nal és el que man­té una es­ti­ma­ció de PIB més al­ta per a l’any en curs, amb un 2,2%

Co­mis­sió Eu­ro­pea

Brus­sel·les va re­co­llir les estimacion­s i re­vi­si­ons de l’INE i va dei­xar ahir el PIB en l’1,9%

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.