Les em­pre­ses des­ti­nen a pa­gar deu­te la mei­tat que el 2007

La Vanguardia (Català) - - ECONOMIA - CONCHI LAFRAYA

Des­prés de la cri­si, les em­pre­ses han fet un gran es­forç per re­duir deu­te. Ai­xò, unit a la re­cu­pe­ra­ció eco­nò­mi­ca i a la cai­gu­da dels ti­pus d’in­terès, ha con­tri­bu­ït al fet que ara des­ti­nin el 33,2% del seu be­ne­fi­ci al deu­te, da­vant el 72,2% el 2007, se­gons re­cull l’es­tu­di Con­di­ci­ons fi­nan­ce­res de les em­pre­ses es­pa­nyo­les: efec­tes so­bre la in­ver­sió i la pro­duc­ti­vi­tat, fet pú­blic ahir per la Fun­da­ció BBVA i l’Ins­ti­tut Va­len­cià d’In­ves­ti­ga­ci­ons Eco­nò­mi­ques (Ivie).

El deu­te con­so­li­dat de les em­pre­ses es­pa­nyo­les va ar­ri­bar a mà­xims el 2010, quan va as­so­lir el 118% del PIB. Ara, aquell per­cen­tat­ge ha cai­gut al 73% i se si­tua 4,3 punts per so­ta de la mit­ja­na de l’eu­ro­zo­na. És a dir, el 2010, el deu­te de les em­pre­ses s’ele­va­va a 1,2 bi­li­ons d’eu­ros, xi­fra que ha cai­gut un 29,5%, fins als 0,899 bi­li­ons.

L’in­for­me tam­bé re­cull que la bai­xa­da dels ti­pus d’in­terès a ze­ro ha in­ci­dit es­pe­ci­al­ment en la sa­lut fi­nan­ce­ra de les em­pre­ses. Se­gons una en­ques­ta del Banc Cen­tral Eu­ro­peu (BCE), si el 2011 el 25% de les em­pre­ses es­pa­nyo­les tro­ba­va obs­ta­cles per ob­te­nir un prés­tec ban­ca­ri, en l’ac­tu­a­li­tat, el per­cen­tat­ge és de no­més el 8%, si­mi­lar al 7,4% de la mit­ja­na de l’eu­ro­zo­na. Per Jo­a­quín Mau­dos, in­ves­ti­ga­dor de l’Ivie i un dels au­tors de l’es­tu­di, amb Ju­an Fernán­dez de Gu­e­va­ra, “l’evo­lu­ció és po­si­ti­va per al con­junt de les em­pre­ses, però cal ad­ver­tir que hi ha un grup d’em­pre­ses que no­més so­bre­vi­uen grà­ci­es a les po­lí­ti­ques ex­pan­si­ves que ge­ne­ren ti­pus d’in­terès molt re­du­ïts, però que no se­ri­en vi­a­bles en un es­ce­na­ri on el cost del fi­nan­ça­ment fos nor­mal”.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.